ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി

hnfshSp¸v

aÕy¯nsâ hfÀ¨sb {][m\ambpw aqóp L«§fmbn Xncn¡mw. CXnð BZyt¯bpw Ahkm\t¯bpw L«§fnse hfÀ¨m\nc¡v hfsc Ipdhmbncn¡pw. AtX kabw a[yL«¯ns\ hfÀ¨ [rXKXnbnemIpw. ]e Imcy§fpw hnfshSp¸v \S¯pt¼mÄ {i²nt¡WvSXmbpWvSv. hfÀ¯p aÕy§Ä hn]Wnbnð \ñ hne e`n¡phm³ DNnXamb hfÀ¨sb¯nbn«ptWvSm Fóv hnfshSp¡póXn\pap¼p Xsó ]cntim[nt¡WvSXmWv. hoip he D]tbmKn¨v Ipd¨v aÕy§sf Ipf¯nð \nópw ]nSn¨v Xq¡saSp¡póXmbncn¡pw \ñXv. Nne hntij Znhk§Ä¡v ASp¸n¨v aÕy¯nsâ D]tbmKhpw AX\pkcn¨v hnebpw hÀ²n¡póXmbn A\p`hs¸SpópWvSv. ip²Pe¯nð ao³ ]nSn¡póXnð ]cnNbapÅ he¡msc GÀ¸mSp sN¿pIbmWv ASp¯ \S]Sn. km[mcWbmbn slIvSÀ Hón\v {]XnhÀjw 2000 apXð 2500 In.{Kmw aÕyw hsc e`n¡póp FómWv IW¡m¡s¸SpóXv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല