ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി

IrjncoXnIÄ

hfÀ¯pó coXnbpsS ASnØm\¯nð GIbn\ aÕy¡rjn, kwtbmPnX aÕy¡rjn, HgpIpó shůnse aÕy¡rjn Fón§s\bpw XcwXncn¡mhpóXmWv.

GIbn\ aÕy¡rjn

GsX¦nepw Hcp {]tXyI C\w aÕys¯ XncsªSp¯v \nÝnX tXmXnð hfÀ¯póXn\mWv GIbn\ aÕy¡rjnsbóp ]dbpóXv.  tIma¬ ImÀ¸v, hcmð, apjn, Imcn, Nm\ðIymäv ^njv, ]wKmknbkv, Xnem¸nb, sN½o³ C\§Ä ChbmWv km[mcWbmbn C§s\ hfÀ¯mdpÅXv.

k½n{iaÕy¡rjn (]ebn\w aÕy¡rjn)

A\ptbmPyamb IqSpXð C\§sf Hón¨p hfÀ¯nbmð Pemib¯nepÅ Blmc]ZmÀ°§sf IqSpXembn D]tbmKs¸Sp¯n atÕymð¸mZ\w hÀ²n¸n¡phm³ km[n¡póp.  C§s\ ]ebn\§sf Hón¨p hfÀ¯póXns\ k½n{i aÕy¡rjn Fóp ]dbpóp.  XncsªSp¡pó aÕy§Ä X½nð X½nð s]mcp¯s¸Spóhbpw hnhn[ BlmccoXnIfpÅXpw Bbncn¡Ww.  C§s\ aÕy§sf XncsªSp¡póXv {][m\ambpw Pemib¯nsâ aÕymlmc hn`htijnsb B{ibn¨mWv. Cóv aÕy¡rjnbnð {]apJ Øm\w k½n{iaÕy¡rjn¡mWv.  {][m\ambpw ImÀ¸v aÕy§sfbmWv CXn\p]tbmKn¡póXv.  IqSmsX apjn, Imcn, Idp¸v Fón§s\ A´co£hmbp izkn¡pó aÕy§sfbpw {]tXyI kmlNcy§fnð CXn\p]tbmKn¡pópïv.

s\ð¸mS§fnse aÕy¡rjn

s\ð¸mS§fnð s\ñnt\msSm¸tam, cïp IrjnIÄ¡nSbnð e`n¡pó kabt¯m (IpdªXv 3þ4 amksa¦nepw Dsï¦nð) aÕyw hfÀ¯póXp hgn.  ImÀ¸pIÄ, apjn, Xnem¸nb ChbmWv CXn\mbn km[mcW D]tbmKn¡pó aÕy§Ä.

kwtbmPnX aÕy¡rjn

IrjntbmSpw arKkwc£Wt¯mSpw H¸w aÕyw hfÀ¯pI.  arK§sfbpw ]£nIsfbpw hfÀ¯pt¼mÄ KWyamb tXmXnð DïmIpó hnkÀÖy hkvXp¡Ä aÕy¡pf§fnð hf§fmbn amänsbSp¡pIbpw AXpaqew hfÀ¯paÕy§fpsS ]°ymlmcamb Poh¹hI§sf IqSpXembn e`yam¡n atÕymð¸mZ\w hÀ²n¸n¡pIbpw sN¿pIsbóXmWv CXnsâ ImXemb `mKw.  ImÀ¸p aÕy§fmWv kwtbmPnX IrjncoXn¡v ]änb aÕy§Ä.

]RvPc§fnepw hf¸pIfnepapÅ aÕy¡rjn

\ZnIÄ, I\mepIÄ, tXmSpIÄ Fón§s\bpÅ HgpIpó PetiJc§fnepw henb XSmI§fnepw aÕyw hfÀ¯póXn\pÅ km²yXIÄ Dïv.  {]tXyIw \nÀ½n¡pó ]RvPc§fnepw hf¸pIfnepamWv C§s\ aÕyw hfÀ¯póXv. apf, ASbv¡macw, ss\tem¬he FónhbmWv C§s\bpÅ IqSpIfpw hf¸pIfpw Dïm¡póXn\p]tbmKn¡póXv.  tIma¬ ImÀ¸v, {Kmkv ImÀ¸v, ]wKmknbkv, hcmð, apjn XpS§nb aÕy§fmWv IqSpIfnð hfÀ¯póXn\v  tbmPn¨ aÕy§Ä.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല