വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി

]qcImlmcw

Ir{Xnamlmcw aÕy¯n\p `£WamIpóXn\p ]pdsa t\cnt«m ]tcm£ambnt«m Ipf¯nsâ s]mXpshbpÅ ssPthmð¸mZ\tijnbpw Iq«póp.  Ir{Xnamlmcw XncsªSp¡póXn\v Nne am\ZWvU§fpïv.  HómaXmbn AXv aÕy§Ä¡v kzoImcyambncn¡Ww.  cïmamXmbn Ffp¸w Zln¡póXpw Ipdª Xoä ]cnhÀ¯\ A\p]mXw (FCR) DÅXpambncn¡Ww.  IqSmsX Nnehp IpdªXpw Bhiym\pkcWw e`n¡póXpambncn¡Ww.

kkyP\yhpw P´pP\yhpamb Ir{Xnamlmc§fmWv km[mcW aÕy¡rjn¡v D]tbmKn¨phcpóXv. ]pñv, Ing§pIÄ, thcpIÄ, AóPw, ]n®m¡v, XhnSv (s\ñv, tKmX¼v, tkmbm_o³) XpS§nb kkyZ¯ambXpw, ]«p\qð¸pgp, ip²Pe ehWPe aÕy§Ä, ^njvaoð, ap«, sImôv, Rïv, Adhpimebnse AhinjvS§Ä, I¡bnd¨n, H¨v apXemb P´pZ¯amb Blmc§fpw Ir{Xnamlmc¯nsâ \oï ]«nIbnð DÄs¸Spóp.  kkyP\yamb Ir{Xnamlmcw s]mSnt¨m, IpXnÀt¯m, DW¡ntbm, ]mIwsNbvtXm BWv \ðIn hcpóXv.  ]n®m¡v, XhnSv apXembh hfsc t\cw IpXnÀ¯n«pthWw aÕy¡pf¯nð hnXcWw sN¿phm³.  C´ybnð km[mcWKXnbnð XhnSpw (Acn, tKmX¼v) ]n®m¡pw (I¸eïn, ISe) 1:1 Fó A\p]mX¯nð sImSp¯phcpóp.  Ipf¯nð \nt£]n¨n«pÅ aÕy§fpsS Xq¡¯nsâ HópapXð cïv iXam\w hscbmWv Ir{Xnamlmcambn \ðIpI.  Ir{Xnamlmcw \ðIpt¼mÄ {]tXyIw {i²nt¡ï kwKXnIÄ Xmsg ]dbpóp:

(1) sImSp¡pó Blmcw ASp¯ hnXcW¯n\v ap¼p Xsó Blcn¨ncn¡Ww.

(2) Ir{Xnamlmcw cmhnes¯ kabw hnXcWw sN¿pI

(3) Blmcw Ptem]cnXe¯nð hnXcmsX \nÝnX Øe§fnð IgnhXpw Hcp ]có ]m{X¯nð \nt£]n¡pIbmbncn¡pw D¯aw. 

(4) ipNnbmb Øe§fmbncn¡Ww Blmcw \ðIm³ XncsªSpt¡ïXv.  Blmc]ZmÀ°w NobpósXmgnhm¡m³ hnXcWØew \nÝnX CSthfIfn«v amäpóXv \ómbncn¡pw. 

(5) Hcp Ir{Xnamlmcw s]s«óv \ðInhcpóXv \nÀ¯n asämóv sImSp¡póXv A`nImayañ.  Hcp Intem{Kmw aÕy¡pªp§Ä¡v 20 {Kmw Xoä (10 {Kmw ]n®m¡pw 10 {Kmw XhnSpw) {]XnZn\w sImSp¡Ww.  6 amk¯n\ptijw XoäbpsS tXmXv 15 iXam\am¡n Ipd¡pIbpw 9 amk¯n\ptijw Hcp iXam\ambn Ipd¡pIbpw sN¿mw. 

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല