ശനി, ഡിസംബര്‍ 7, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി

hfÀ¯p aðky§Ä

Irjn¡v XncsªSp¡pó aðky§Ä Npcp§nb Imebfhn\pÅnð hfÀóp hepXmIm\pw Ignbpó{Xb[nIw amwkw Dð¸mZn¸n¡m\pw Ignhpïmbncn¡Ww.  Ch kky`p¡pItfm, ¹hImlmcnItfm, No¯ ssPh hkvXp¡Ä `£n¡póhtbm Bbncn¡póXmWv A`nImayw.  Ipªp§sf Bhiym\pkcWw e`yamt¡ïXpïv.  Ipf¯nð XsóbpÅ `£W ]ZmÀ°§Ä amwkam¡n amäm³ IgnhpÅhbmbncn¡póhbpw, ]qcImlmcw kzoIcn¡póhbpw, IqSnb Blmc]cnhÀ¯\tijn ImWnbv¡póhbpambncn¡Ww.  tcmK§Äs¡Xnsc {]Xntcm[iànbpÅXpw, apÅp IpdhmbXpw kÀtÆm]cnt]mjI KpWtadnbXpamb aÕy§sfbmWv aÕy¡rjn¡mbn XncsªSpt¡ïXv.

C³Uy³ taPÀ ImÀ¸pIÄ (ISve, tcmlp, arKmÄ) tIma¬ ImÀ¸v Fódnbs¸Spó ssk{]n\kv, ssN\okv ImÀ¸pIÄ (knðhÀ ImÀ¸v, {Kmkv ImÀ¸v) Fóo aÕy§sfbmWv ip²PeaÕb¡rjnbnð km[mcW DÄs¸Sp¯póXv.

ISve (ISve ISve)

P´p ]vfhI§fmWv apJyamb Blmcw. Hcp hÀjw sImïv 5 Intem{Kmw hsc hfcm\pÅ Ignhpïv.

catla

ISve

tcmlp (te_ntbm tcmlnX)

ssiihZibnð P´p ¹hI§Ä `£n¡psa¦nepw hepXmb kq£va Pekky§fpw Noª ssPh]ZmÀ°§fpamWv ]Yymlmcw. {][m\ambpw CS¯«nð\nópw Blmcw tXSpóp. Chbv¡v Hcp hÀjw sImïv 3.50 In.{Kmw hsc hfcm\pÅ tijnbpïv.

rohu

tcmlp

arKmÄ (knssd\kv arKe)

arKmÄ Ipªp§Ä {ItÌjy, tdm«ns^d XpS§nb P´p ]vfhI§sfbmWv `£n¡póXv. ]s£ hfÀ¨sb¯nbmð {][m\ambpw Noª kky]ZmÀ°§Ä Bkv apJymlmcw.  BðKItfbpw henb Pekky§sfbpw Ch Xnópóp. km[mcW Pemib¯nsâ ASn¯«nð \nómWv Ch Cc tXSpóXv.  600 {Kmw apXð 3000 {Kmw hsc Hcp hÀjw sImïv hfcpóp.

mrigal

arKmÄ

{Kmkv ImÀ¸v (]pð aÕyw) (IvSnt\m^mcnwtKmtUm¬ CsSñ)        

{Kmkv ImÀ¸nsâ Ipªp§Ä P´p ]vfhI§sfbmWv `£n¡pósX¦nepw 17þ18 an.aoäÀ hsc \ofsa¯nbmð henb Pekky§sf Xnóp XpS§pw.  Ipf¯nð ImWpó ssl{Unñ, \mPmkv, hmenkvt\dnb, hpÄ^nb, seav\, kvss]tdmUne XpS§nb Pekky§sf BÀ¯ntbmsS Ch Xnóp XoÀ¡póp.  AXpsImïv aÕyIpf¯ntebpw aäp Pemib§fntebpw Pe kky \nhmcW¯n\v Gähpw D¯aamb ssPhamÀ¤ambn CXns\ D]tbmKn¨phcpóp.  Hcp hÀjw sImïv 8 In.{Kmw hsc Xq¡w sh¡mdpïv.

grass

{Kmkv ImÀ¸v

knðhÀ ImÀ¸v (sslt]m^vXmðanIv¯nkv tamfn{SnIvkv)

knðhÀ ImÀ¸v Ipªp§Ä¡v P´p¹hI§fmWv Blmcw.  Fómð ssiihZibnepÅXpw hfÀ¨sb¯nbXpamb aÕy§Ä, {][m\ambpw kq£vakky§tfbpw tdm«ns^d, t{]mt«mtkmh Fóo P´p¹hI§sfbpw `£n¡póp.  k½n{i aÕy¡rjnbnð hÀj¯nð 1 apXð 2.5 In.{Kmw hsc hfcpó Chbv¡v Hcp hÀjw sImïv 5.50 In.{Kmw `mcw sh¡m\pÅ tijnbpïv.

 

siver

knðhÀ ImÀ¸v

km[mcW ImÀ¸v (tIma¬ ImÀ¸v) (ssk{]n\kv ImÀ]ntbm)

ssiihZibnð P´p¹hI§fmWv ]Yymlmcw.  {ItÌjy, tdm«ns^d Fóo hÀ¤¯nepÅ ¹hI§fmWv CjvSmlmcamWv.  Fómð hfÀ¨sb¯nbmð kÀhmlmcnbmWv.ImÀ¸v Pemib¯nsâ      ASn¯«nð \nópÅ hnhn[bn\w PeP´p¡sfbpw Nobpó kky§sfbpw Blmcam¡póp.  Ipf¯nsâ ASn¯«nð hfcpó Pekky§sf \nÀ½mÀÖ\w sN¿póXnepw \nb{´n¡póXnepw tIma¬ ImÀ¸v Hcp henb ]¦mWv hln¡póXv.  kÀhmlmcnbmbXpsImïv k½n{i aÕy¡rjnbnð hfÀ¯m³ Gähpw tbmPn¨ aÕyamWv km[mcW ImÀ¸v.  Ipdª km{µXbnð 3 apXð 4 In.{Kmw hsc hfcpsa¦nepw DbÀó \nt£]tXmXpIfnð 600 {Kmw apXð 1000 {Kmw hscbmWv km[mcWKXnbnð hfcmdpÅXv. 

common

tIma¬ ImÀ¸v

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല