തിങ്കള്‍ , ഡിസംബര്‍ 6, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി

BapJw

\ñbn\w aÕy§fpsS Ipªp§sf XncsªSp¯v Ahsb DNnXamb Pemib§fnð thï{X kwc£Ww \ðIn hfÀ¯n Bhiym\pkcWw ]nSns¨Sp¡póXns\bmWv aÕy¡rjn Fóp ]dbpóXv.  D¸p Iecm¯ Pemib§fnð sN¿pó aÕy¡rjnsb ip²PeaÕy¡rjnsbóp ]dbpóp.  BtKmf aÕy¡rjn taJebnð Gähpw A[nIw {]Nmc¯nepÅ ISve, tcmlp, arKmÄ, knðhÀ ImÀ¸v, tIma¬ ImÀ¸v, {Kmkv ImÀ¸v Fónhbpw, sN½o³/sImôv C\§fnð Imcs¨½o\pw BäpsImôpw tIcf¯nð {]NmcapÅhbmWv. km[mcW Irjnsb At]£n¨pw, Imen hfÀ¯ð, tImgn hfÀ¯ð Fónhsb At]£n¨pw aÕy¡rjn hfsc BZmbIcamWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല