ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ശുദ്ധജലമത്സ്യകൃഷി

aÕytcmK§Ä

aÕyIrjn hyhkmb¯nepïmb `oaamb \jvS¯n\p ImcWamb aÕytcmK§Ä Cóv ]cs¡ Dð¡WvT Dfhm¡ns¡mïncn¡pIbmWv. Fñm Pemib§fnepw Irjn]mS§fnepw aÕytcmK§Ä DïmIm³ km[yXbpïv. Fómð KpcpXcamb coXnbnepÅ an¡ aÕytcmK§fpw {]Xy£s¸SmdpÅXv DuÀÖnXcoXnbnepÅ Irjn \S¯pó ^mapIfnemWv.

sshdkv, _mIvSocnb, ]q¸ð, GItImiPohnIÄ, hncIÄ XpS§nb PohnIÄ aqeamWv km[mcWbmbn aÕytcmK§Ä DïmIpóXv. kqjvatcmKmWp¡fmb sshdkv, _mIvSocnb, ]q¸ð FónhbmWv aÕyk¼¯n\v Gähpw IqSpXð \miw hcp¯póXv.

tcmK§fpw tcmKe£W§fpw

1. sshdkv tcmK§Ä

 • {]tXyI coXnbnepÅ kômc kz`mhw
 • Blmcw Ign¡mXncn¡pI
 • sXmen¸pd¯v hrW§Ä, apgIÄ apXembh ImWs¸Spóp

2. _mIvSocnb tcmK§Ä

 • Akm[mcW \ndhyXymkw, hrW§Ä
 • aµKXnbnepÅ kômcw
 • NÀ½ (sXmen) sshIrXw, Ipcp¡Ä
 • hnfdnb (shfp¯) sNInfIÄ
 • NndIpIÄ PoÀ®n¨ps]mSnbpI
 • shůn\p apIÄ]c¸nð¡qSn kôcn¡pI apXembh

3. ]q¸ð tcmK§Ä

 • icoc¯nð ]q¸ð hfcpI
 • sNdnb ]ªntcma§Ä Iq«ambn hfcpI
 • ab¡w, Akm[mcWamb kômckz`mhw, Nphó ]mSpIÄ, sXmen hnIrXamIpI, hmensâ Aäw s]mSnªpt]mIpI apXembh.

tcmKImcW§Ä

lm¨dnIfnepw hfÀ¯p Ipf§fnepw tcmK§Ä ISópIqSpóXv ]eImcW§Ä sImïmWv.

 • icnbmb hfÀ¨¡v A\ptbmPyamb ]cnØnXn LSI§Ä AanXamIpóXpaqetam, \nehnepÅ ]cnØnXnbnð s]s«ópïmIpó amäw aqetam, hfÀ¯p PohnIÄ (aÕytam, sN½ot\m) Ipf§fnð F®¯nð IqSpXð BIpóXpsImtïm DïmIpó k½À±w.
 • ]WnØe§fnð\nópw hoSpIfnð \nópw ]pd´Ås¸Spó cmk/ ssPh amen\y§Ä aqeaqïmIpó tcmK§Ä
 • t]mjImlmc¡pdhpsImïpïmIpó \yq\XIÄ
 • sI«pIfntebpw Ipf§fntebpw ]cnØnXn tamiamIpóXp aqeaqïmIpó tcmK_m[

tcmK\nb{´Ww

 • tcmKw hómð NnIÕn¡póXn\pap]cn tcmK\nhmcWamWv AXymhiyw
 • ]cnØnXnsb icnbmbn \nb{´n¨mð aÕyIrjn cwK¯v tcmK§sf Hcp ]cn[nhsc XSbmhpóXmWv
 • aÕy§fptSbpw sN½o\pIfptSbpw tcmK\nb{´W¯n\pthïn Bân_tbm«nIvkv, t{]m_tbm«nIvkv Fóo acpópIÄ D]tbmKn¡mhpóXmWv
 • aÕy§fnepw sN½o\pIfnepw ImWs¸Spó hn{_ntbmknkv tcmK§Ä hmIvkt\j³ aptJ\ \nb{´n¡mhpóXmWv
 • tcmKe£W§Ä ImWpó Ipf§fnse Petam aäp]IcWtam aäpIpf§fnð D]tbmKn¡cpXv
 • Ipf§fnð tcmK_m[ IïmepS³ Ah hän¨v »o¨nwKv ]uUÀ C«v shbne¯v DWt¡ïXmWv

IrjnØes¯ tcmK\nhmcWw

 • lm¨dn Øm]n¡m³ XncsªSp¡pó Øew sXmgnð imeIfnð \nópw hoSpIfnð \nópapÅ amen\y§Ä Iecm¯Xpw sNfntbm Agpt¡m Cñm¯Xpamb ip²amb ISð shÅw e`n¡pó ISð Xoc¯mbncn¡Ww
 • Ft¸mgpw Bhiym\pkcWw ip²Pew e`n¡pó Øeambncn¡Ww
 •   shÅw ]¼v sN¿póXv IgnbpóXpw ]mdtbm aWtem DÅ Øe¯p\nóv am{Xambncn¡Ww
 • Cu¨ XpS§nb IoS§Ä, FenIÄ Fónh {]thin¡m¯ hn[¯nð hr¯nbmbn kq£n¡Ww
 • ]cnØnXnbnepïmIpó s]s«ópÅ hyXnbm\w, PohnIÄ¡v k½À±w Gð]n¡mXncn¡m³ Fñmhn[ ap³IcpXepIfpw FSp¯ncn¡Ww
 • lm¨dnbnse Sm¦pIÄ, Acn¸IÄ Fónh icnbmb coXnbnð ipNoIcn¡phm\pÅ hyhØIÄ Bkq{XWw sN¿pIbpw Ah IrXyambn \S¸nem¡pIbpw sN¿Ww

{i²nt¡ï aäp {][m\ Imcy§Ä

 • lm¨dnbnð D]tbmKn¡pó XÅ sN½o³ tcmKanñm¯Xpw \ñ  BtcmKyapÅXpw NpdpNpdp¡pÅXpambncn¡Ww
 • {]mtZiInambn e`n¡pó sN½o\ns\ thWw ap« CSo¡m\mbn D]tbmKn¡póXv. aäv cmPy§fnð \nóv kvt]mWtdtbm, Ipªp§tftbm sImïphóv D]tbmKn¡mXncn¡pI
 • hfÀ¯p Sm¦pIfnð icnbmb  coXnbnð shÅw amäns¡mïncn¡Ww
 • Xn§n IqSð Hgnhm¡m³ hfÀ¯p Ipf§fnð tiJcn¡pó Ipªp§fpsS F®w {IaoIcn¡pI
 • icnbmb Afhnð Xoä\ðIpIbmsW¦nð AhbpsS AhinjvSw aqew shÅw aen\s¸SpóXv XSbmhpóXmWv
 • lm¨dnIfnð Ipªp§sf hfÀ¯pt¼mÄ   shůnse Xm]w, D¸nsâ km{µX, £mc A¾ \nehmcw, {]mW hmbp, AtamWnb FónhbpsS Afhv {Iaambpw XpSÀ¨bmbpw \nco£nt¡ïXpw Chbnð hyXnbm\§Ä hcmsX {i²nt¡ïXpamWv
 • lm¨dnbnð aqóp Znhk¯nsemcn¡ð shÅhpw emÀhbpw kq£va]cntim[\bv¡v hnt[bam¡Ww
 • lm¨dnbnð tcmK_m[ IïmepSs\Xsó Sm¦pIfnð »o¨nwKv ]uUtdm sslt¸mt¢mssdUv embn\ntbm  D]tbmKn¨v IoS§sf \in¸n¡Ww

Blmc{Iaw

 • AanXmlmcw ^mapIfnð Peaen\oIcWw, AtamWnbbpsS IqSpXembpÅ Dð¸mZ\w, kq£vamWp¡fpsS AanXamb s]cpIð Fónh hgn tcmK§Ä ]SÀóp ]nSn¡phm³ CSbmIpóp
 • Ign¡pó Blmc¯nsâ tXmXdnbphm\mbn aÕy¡pf§fnð ]ebnS¯pw sN¡ t{S Øm]n¡mhpóXmWv
 • Blmcw hgntbm, Ipf¯nse sI«nse shůnð IqSntbm DÅ Bân_tbm«nIvkv D]tbmKw \nÀ_Ôambpw Hgnhm¡Ww
 • tcmK{]Xntcm[iànbpÅ C\§Ä am{Xw hfÀ¯m³ XncsªSp¡pIbmsW¦nð \ñ BZmbw e`n¡pw.
 • hfÀ¨m\nc¡v AdnbpóXn\pw tcmK\nb{´W¯n\pw thïn Fñm Znhkhpw km¼nÄ ]cntim[\ \St¯ïXmWv

ASp¯pÅ ^mapIfntem sI«pIfntem tcmKapïmbmð At\ym\yw AdnbpóXn\pw \nhmcW amÀ¤§Ä \S¸nem¡póXn\pambn Hcp Bibhn\nab irwJe cq]oIcnt¡ïXmWv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല