വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > കോഴി

tcmKhpw NnInÕbpw

Hcp tImgnbnð \nópw Iq«¯nepÅ aäv tImgnIfnte¡v tcmKw ]Icm³ IqSpXð km[yXbpÅ tcmKw _m[n¨ tImgnbpsS Dan\oÀ, hnkÀÖy hkvXp¡Ä Fónh aqew amen\ambn«pÅ Xoä, shÅw, ]m{X§Ä, aäp D]IcW§Ä Fónh hgnbmWv tcmKw ]IcpóXv. tImgnIfnð km[mcWbmbn Iïphcpó tcmK§Ä aqómbn Xcw Xncn¨ncn¡póp.

1. ]cn]me\ coXnbnepÅ t]mcmbvaIÄ aqeapïmIpó tcmK§Ä

2. t]mjImlmc¡pdhv sImïv DïmIpó tcmK§Ä

3. sshdkv, hncIÄ, _mIvSocnb XpS§nbh aqeapïmIpó tcmK§Ä.

{][m\s¸« Nne tcmK§Ä NphsS {]Xn]mZn¡póp.

tImgn hk´

hfsc thKw ]Icm³ km[yXbpÅ Hcp tcmKamWv tImgn hk´. km[mcWbmbn Cu tcmKw tImgnIfnepw, SÀ¡nIfnepw, am{XamWv ImWs¸SpóXv. izmkwap«ð, Npa, InX¸v, i_vZt¯mSpIqSnbpÅ izk\w FónhbmWv Cu tcmK¯nsâ {][m\ e£W§Ä. {]Xntcm[ Ip¯nsh¸psImïv am{Xsa Cu tcmKw XSbphm³  km[n¡q. tcmKw hópIgnªmð NnInÕm ^e{]Zañ.

Kwt_mtdm Unkokv

Cu tcmKw sshdkv aqeamWv DïmIpóXv. cïp apXð F«v BgvNhscbpÅ tImgnIfnemWv {][m\ambpw  Cu AkpJw  ImWs¸SpóXv. Cu tcmK¯nsâ {][m\ e£W§Ä NndIpIÄ Xmgv¯n Igp¯v DÅnte¡v hen¨v Xq§n\nð¡pIbmWv. AtXmsSm¸w ImjvS¯n\v shÅ\ndhpw Dïmbncn¡pw. {]Xntcm[ Ip¯nsh¸psImïv Cu tcmK_m[ XSbm\mhpw.

tImgn hkqcn

tImgnIsf _m[n¡pó Hcp sshdkv tcmKamWv  tImgn hkqcn. Cu tcmKw Fñm {]mb¯nepws]« tImgnIfnð _m[n¡psa¦nepw hfÀ¨sb¯nb tImgnIsfbmWv km[mcbWbmbn _m[n¡póXv. Nne kµÀ`§fnð ImgvN \ãs¸Sm³ km[yXbpïv. Cu tcmKs¯ {]Xntcm[ Ip¯nsh¸neqsS XSbm³ km[n¡pw.

càmXnkmcw (tImIvknUntbmknkv)

càmXnkmcw tImIvknUnb Fó Hcp Xcw t{]mt«mtkmh sImïpïmIpó XmWv. Cu tcmKw km[mcWbmbn cïv Xc¯nemWv IïphcpóXv. IpSens\ _m[n¡póXpw ko¡¯ns\ _m[n¡póXpamb Cu tcmKw ]IcpóXv Blmc¯nð IqsSbpw, shůnð IqsSbpamWv. aqóv BgvNapXð aqóv amkw hsc {]mbapÅ tImgnIfnemWv Cu tcmKw ImWmdpÅXv. Xq§n \nð¡pI, I®pIÄ AS¨v \nð¡pI FónhbmWv CutcmK¯nsâ {][m\ e£W§Ä. kÄ^\mssaUv hn`mK¯nðs¸« Huj[§Ä Cu tcmK¯n\v ]änb NnInÕbmWv. At{]menbw, ss_^pdm³ apXemb Huj[§fpw ^e{]ZamWv.

Bkv]À Pntemknkv

Hcp IpanÄ aqew DïmIpó tcmKamWv Bkv]ÀPntemknkv. izmkXSÊw, hmbvXpdópÅ izk\w, thKXbnepÅ izmtkmOzmkw FónhbmWv {][m\ e£W§Ä. NnInÕm coXnIÄ ^e{]Zañ.

enwt^mbvUv eqt¡mUnkv

sshdkv aqew DïmIpó Hcp AÀ_pZ tcmKamWv CXv. hfÀ¨sb¯nb tImgnIfnemWv Cu tcmKw km[mcW IïphcpóXv. Icfns\bmWv Cu tcmKw IqSpXembn _m[n¡póXv. Cu tcmK¯n\v {]Xntcm[ acptóm ^e{]Zamb NnInÕtbm Cñ.

C³s^£ykv t{_mss¦änkv

Cu tcmKw GXp {]mb¯nepÅ tImgnItfbpw _m[n¡pó Hcp sshdkv tcmKamWv. hmbv XpdópÅ izk\w, izkn¡pt¼mÄ i_vZapïmIpI, Npa XpS§nbhbmWv Cu tcmK¯nsâ {][m\e£W§Ä  ^e{]Zamb Hcp NnInÕmcoXnbpw Cu tcmK¯n\nñ.

amcIvkv tcmKw

aqóv apXð Aôv amkw hsc {]mbapÅ tImgnIfnemWv amcIvkv tcmKw IqSpXembn IïphcpóXv. I®n\v ImgvN \jvSs¸SpI, apS´v, XfÀhmXw FónhbmWv  {][m\ e£W§Ä. Cu tcmK¯n\v {]Xntcm[Ip¯nshbv]v Ct¸mÄ {]Nmc¯nepïv.

tImgnIÄ¡pÅ {]Xntcm[ Ip¯nshbv]pIfpsS {Iaw Xmsg tNÀ¡póp.

1. amcIvkv Unkokv þ Hómw Znhkw sXmenbv¡nSbnð
2. tImgn hk´ þ 4þ7 Znhk¯n\Iw XpÅn acpóv (I®nepw aq¡nepw)
3. sF._n.Un þ 14þ18 Znhk¯n\Iw IpSn¡pó shůnð IqSn
4. sF._n.Un þ 28þ32 Znhk¯n\Iw IpSn¡pó shůnð IqSn
5. tImgn hkqcn þ 6þmas¯ BgvNbnð amwk t]inIfnð
6. tImgn hk´ þ 8þmas¯ BgvNbnð sXmen¡Snbnð
7. tImgn hk´ þ 16þmas¯ BgvNbnð sXmen¡Snbnð

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല