ബുധന്‍ , ജൂണ്‍ 19, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > കോഴി

apJy P\pÊpIÄ

ap«tImgnIÄ

sshäv etKm¬ :þ shÅ \nd¯nepÅ ap«IÄ CSm³ IgnhpÅ tImgnbn\aWvv.

white1

sshäv etKm¬

Bkv{StemÀ¸v:þ Xhn«v \nd¯nepÅ ap«IÄ CSm³ IgnhpÅ tImgnbn\amWv.

ast1 ast2 ast3

Bkv{StemÀ¸v

tdmUv sFeâv:þ Xhn«v \nd¯nepÅ ap«IÄ CSm³ IgnhpÅ tImgnbn\amWv.

rhod1

tdmUv sFeâ

tIcf¯nse {][m\s¸« ap«tImgn C\§Ä {Kmae£van, {Kma{]nb, AXpeym FónhbmWv.

gram1

{Kmae£van

Cd¨ntImgnIÄ

Xhn«v \nd¯nepÅ ap«bnSpóhbmWv Cd¨n tImgnIfpsS Fñm amXrtImgnIfpw.

t\¡Uv s\¡v tImgnIÄ:þ Igp¯nð XqhepIÄ Cñm¯ Cu C\w tImgnIÄ DjvWtaJem {]tZi§fnse Xm]¯nsâ ImTn\yw sNdp¡m³ IgnhpÅXmWv.

nack

t\¡Uv s\¡v

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല