ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 2, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മൃഗസംരക്ഷണം > കോഴി

]cn]me\w

tImgnIsf cïv coXnbnð ]cn]men¡mw. Uo]v enäÀ (hncn¸v) coXnbpw, tIPv (IqSv) coXnbpw. tIcf¯nse ImemhØbv¡v Uo¸v enäÀ coXnbmWv Gähpw A\ptbmPyw. Htc {]mb¯nepÅ tImgnIsf  Xdbnð hncn¨n«pÅ enädnð hfÀ¯pó k{¼ZmbamWv Uo¸v enäÀ coXn.

tIPv coXnbnð Ipd¨v Øe¯v IqSpXð tImgnIsf ]mÀ¸n¡mw. hr¯nbpÅ aq« Dð¸mZ\¯n\v tIPv coXnbnepÅ ]cn]me\amWv A\ptbmPyw. tIPv coXnbnepÅ ]cn]me\¯n\v IqSpXð apS¡v thïn hcpw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല