തിങ്കള്‍ , ഡിസംബര്‍ 11, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > കോഴി

Blmcw

tImgnIÄ¡v Zl\{]{Inb hfsc thKXtbdnbXv BbXn\mð [mcmfw Xoä \ðtIïXmWv. s]mSnbmWv IqSpXembpw D]tbmKn¡póXv. tImgnIÄ Ign¡pó XoäbpsS Afhv AXnsâ {]mb¯n\pw Xq¡¯n\pw A\pkcn¨v hyXymks¸«ncn¡pw. tImgn Ipªp§Ä¡v \memas¯ BgvNbnð Zn\w{]Xn 25 {Kmw hoXw Xoäbpw, F«mas¯ BgvNbnð Znhtk\ 50 {Kmw Xoäbpw \ðIWw. tImgnIÄ¡v Bhiy¯n\v XWp¯ shÅw e`yam¡Ww. Ipªp§Ä¡v shůnð ¥qt¡mkv IeÀ¯póXv AXnsâ £oWw amäm³ klmbn¡póp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല