വ്യാഴം, ജൂലൈ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > കോഴി

BapJw

tImgn hfÀ¯ensâ {][m\s¸« Dt±iw amwkw, ap« FónhbpsS Dð¸mZ\amWv. amwtkmð¸mZ\¯n\mbn Cd¨ntImgnItfbpw, ap« Dð¸mZ\¯n\mbn ap«tImgnItfbpw hfÀ¯póp.

temI¯nð GItZiw  1600 tImgnIsf hfÀ¯póp FómWv IW¡m¡póXv. `mcX¯nð hfsc {]mNo\ Imew apXðs¡ tImgn hfÀ¯ð \nehnepïmbncpóp.

`mcX¯nð tImgnhfÀ¯ensâ {][m\Øe§Ä.

C´ybnð Gähpw A[nIw tImgnIsf Dð¸mZn¸n¡pó kwØm\§Ä bYm{Iaw B{µm{]tZiv, Xangv\mSv, almcmjv{S FónhbmWv.

2004þ2005 þð C´ybpsS sam¯w ap« Dð¸mZ\w 4106 tImSn F®amWv. CXnð tIcf¯nsâ hnlnXw XpOamb 2.9 iXam\w (119 tImSn) am{XamWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല