ബുധന്‍ , ജൂലൈ 8, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പശു

IdhamSpIfpsS XncsªSp¡ð

IdhamSpIsf XncsªSp¡póXnsâ {][m\ am\ZWvUw, AhbpsS ]mepð]mZ\tijnbmWv. CXn\phïn AhbpsS P\n¡pt¼mgpÅ icocXq¡w, BZys¯ aZn ImWn¡pó {]mbw, BZy{]khw \Só {]mbw, {]kh§Ä X½nepÅ ImessZÀLyw AdnbpóXv \ñXmWv.

IdhamSpIsf XncsªSp¡pt¼mÄ {i²nt¡ï asämcp {][m\ am\ZÞw AhbpsS XÅbpsSbpw, {]P\\¯n\p]tbmKn¨ ImfbptSbpw KpWtaòbmWv. GXp hn`mK¯nðs¸« IdhamSpIsfbmWv hmt§ïsXóv \nÝbn¡pó asämcp LSIw IÀjIsâ k¼¯nIØnXnbpw, hcpam\¯nð {]Xo£n¡pó io{LXbpamWv. sN\bpÅtXm, {]khn¨ DSs\bpÅtXm Bbhsb hm§nbmð hne IqSpXemIpsa¦nepw, hcpam\w Ffp¸w {]Xo£n¡mw.

k¦cbn\w IdhamSpIfnð, ]mÝmXycmPy§fnse C\§fpsS ]mepev]mZ\tijnbpw, \mS³ ]ip¡fnse tcmK{]Xntcm[ iànbpw, ImemhØtbmSpÅ s]mcp¯s¸Sepw, HóptNÀón«psï¦nepw, Ch \mS³ C\§tfmsSm¸w tcmK{]Xntcm[tijnbpw ImemhØtbmSpÅ s]mcp¯s¸Soepw DÅhbñ. AXpsImïv k¦cbn\w ]ip¡sf hfÀ¯phm³ XncsªSp¡pt¼mÄ Ahbv¡v {]tXyIamb imkv{Xob ]cnNcWhpw kwc£Whpw \evtIïXpïv FópÅ Imcyw IÀjIÀ Gähpw {][m\ambn HmÀ¯ncnt¡ï Hcp kwKXnbmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല