ചൊവ്വ, ഡിസംബര്‍ 10, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പശു

ImentcmK§Ä

t»m«v (DZckvXw`\w)

Bamib¯nð hmXI§fpsS B[nIyw \nan¯w DïmIpó AkpJamWv CXv. Cu AhØ izmtkmÑzmk¯n\v XSÊapïm¡pIbpw Xð^eambn acWwhsc kw`hn¡mhpóXpamWv. {]Yaip{iqjbmbn Iónsâ hmbv Xpdóph¡póXpw, kkyF®Itfm enIznUv ]mc^nt\m IpSn¡m³ sImSp¡póXpw \ñXmWv. ]ptñm ]bÀhÀ¤¯nepÅ sNSnItfm sImSp¡cpXv. DS³ Xsó Hcp arK NnInÕm hnZKv[s\ kao]nt¡ïXv AXymhiyamWv.

IópIp«nIfpsS hbänf¡w

ae¯n\v ZpÀKvÔhpw, ae¯nð càw, I^w Fónhbpw ImWmdpïv. Zl\w icnbmbn \S¡m¯Xpaqetam, AWp_m[ aqetam AkpJw DïmImw. AkpJw _m[n¨ arK§Ä¡v [mcmfw Pew IpSn¡m³ sImSpt¡ïXmWv. AWp_m[sb sNdp¡póXn\pÅ acpópIÄ \nÀt±i{]Imcw \evtIïXmWv.

hmð ]gp¸v

km[mcWbmbn t]m¯pItfbpw FcpaItfbpw BWv Cu AkpJw kmcambn _m[n¡mdpÅXv. ssht¡mense ]q¸ð _m[bmWv tcmKImcWw. Bcw`¯nð ]\n, tcmKw _m[n¨ `mK§fnð ho¡w, thZ\ Fóoe£W§Ä ImWmw.

R«phmXw

ap«p Nnc«bnð DïmIpó Nne XIcmdpIÄ \nan¯w ImenIÄ¡v apS´pïmIpóXmWv tcmKe£Ww. sNdnb Hcp ikv{X{Inbhgn XIcmdv ]cnlcn¡mw.

dºÀ ]mð Ign¨v DïmIpó Bamib kvXw`\w

dºÀ ]mð Bamib¯nsâ AdIfnð I«nbmIpóXn\mð tcmKw DïmIpóp. dºÀ ]mð ImenIÄ IpSn¨Xmbn {i²bnð s]«mð DS³Xsó A¸¡mcw, shfns¨® Fónh sImSp¡póXv ]mð I«nbmIpóXv XSbpw.

Imenhk´ (dn³UÀ s]Ìv)

acWImcWamb Cu ]IÀ¨hym[nbpsS e£W§Ä ]\n, iàamb hbdnf¡w FónhbmWv {]Xntcm[ Ip¯nhbv]v \S¯pIbmWv {]Xnhn[n.

Ipf¼pZo\w (^p«v Bâv au¯v)

Cu tcmKw _m[n¨ ]ip¡Ä¡v ]\n, Ipf¼pIÄ¡nSbnepw hmbnepw DïmIpó {hW§Ä, Dan\oÀ{khw Fóo e£W§Ä ImWmw. tcmKe£W§Ä ImWn¡pó Dcp¡sf DS³Xsó amän \nÀt¯ïXmWv. {]Xntcm[ Ip¯nhbv]p hgn tcmK_m[sb XSbmw.

t]hnj_m[ (dm_njv)

t]bnfInb \mbv¡fpsS ISnaqeamWv tcmKw ]IcpóXv. AkzØX, Dan\oÀ{khw, hn{`m´n Fóo e£W§Ä ImWmw. t] _m[n¨p Ignªmð NnInÕbnñ. Cu tcmK¯ns\XncmbpÅ {]Xntcm[ Ip¯nhbn]pIÄ \S¯msa¦nepw AeªpXncnbpó \mbv¡sf \in¸n¡pIbmWv Ffp¸amÀ¤w.

AS¸³ (B{´mIvkv)

]\n, cà{kmhw Fóo e£W§tfmsS Bcw`n¡pó Cu tcmKw ImenIÄ Iq«t¯msS Ns¯mSp§m³ hgnsh¡póp. \½psS \m«nð CubnsS Cu AkpJw Iïphcmdnñ.

IpceS¸³

]\n, Igp¯nepÅ ho¡w, izmkXSÊw Fóo e£W§fpÅ Cu tcmKw ]IÀ¨hym[nbpw, acW¯n\nSbm¡póXpamWv. sImñ¯nsemcn¡ð {]Xntcm[Ip¯nhbv]v \S¯póXphgn tcmKw XSbmhpóXmWv.

]q¸ð hnj_m[ (A^vfmtSmIvknt¡mknkv)

CXv `£yhnj_m[ apew DïmIpó Hcp AkpJamWv. [m\y§fnepw,  ]n®m¡pIfnepw hfcpó Hcp Xcw ]q¸ð ]pds¸Sphn¡pó hnjamWv tcmKImcWw. ]epð¸mZ\¯nse Ipdhv, £oWw, hni¸nñmbva FónhbmWv e£W§Ä. Imen¯oä ]cntim[n¸n¨v tcmK\nÀ®bw \S¯pIbpw sshZyklmbw e`yam¡pIbpw thWw.

I¸bnse hnj_m[

I¸bpsS Cebnð AS§nbncn¡pó kbss\Uv Fó hnjmwiw Ce XnópóXmb ImenIfnð KpcpXcamb AkpJapïm¡póp. hn{`m´n, Dan\oÀ{khw, izmkXSÊw DZcI¼\w XpS§nb e£W§Ä ImWmw. ASnb´ncsshZyklmbw e`n¨nsñ¦nð Poh\miw kw`hn¡mw.

IdhamSpIÄ¡p \ðtIïXmb {]Xntcm[ Ip¯nhbv]pIÄ

Xmsg ]dbpó tcmK§Äs¡XncmbpÅ Ip¯nhbv¸pIÄ arKmip]{XnIfnepw aäpw kuP\yambn sN¿mdpïv. Hmtcm {]tZi¯pw Ip¯nhbv¸v \S¯pó kabw tdUntbmbnepw aäpw {]t£]Ww sN¿póXv {i²n¨v B Ahkc§Ä hn\ntbmKnt¡ïXmWv. \mep amk¯n\ptað {]mbapÅ Fñm ImenItfbpw Ip¯nhbv¸nt¡ïXmWv. Ggpamk¯n\papIfnð sN\bpÅ ]ip¡sf Ip¯nhbv¡mXncp¡póXmWv \ñXv.

Imenhk´

tcmK_m[ Bcw`n¨p Ignª kmlNcy§fnð t]mepw Cu Ip¯nhbv]v \ðImhpóXmWv. aqóp sImñ¯n\p tijw am{Xta Ip¯nhbv]v BhÀ¯nt¡ïXpÅp.

Ipf¼pZo\w

Cu tcmK¯ns\Xnsc cïp Xc¯nðs]« hmIvkn\pIÄ It¼mf¯nð e`yamWv. Bdpamk¯nsemcn¡ð Cu tcmK¯ns\Xnsc Ip¯nhbv]v \ðIWw. Ip¯nsh¨ Øm\¯v DïmIpó apg (ho¡w) Ipg¸apÅXñ.

IpceS¸³

Cu tcmK¯ns\Xnsc Fñm hÀjhpw ImehÀjmcw`¯n\p ap¼mbn Ip¯nhbv]n¡ïXmWv. Ip¯nhbv¸n\v tijw ctïm aqtóm Znhkt¯¡v ]\n A\p`s¸SpóXv km[mcWamWv.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ക്ക് : കേരള സര്‍ക്കാര്‍ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല