ബുധന്‍ , ജൂലൈ 8, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പശു

ഇനങ്ങള്‍

k¦cbn\w IópImen

tIcf¯nsâ IópImen k¼-¯nð 82 iXam\hpw k¦cbn\w IópImenIÄ BWv. {][m\ k¦cbn\w IópImen-IÄ tPygvkn, kznÊv {_u¬, tlmÄÌo³ t{^jy³, sdUv tU³ Fóo C\§fmWv. {_n«ojv hwiPcmb tPygvknbn\w IópImenIsf {][m\ambpw sImgp¸v IqSnb ]mð Dð]mZ\¯n\mbn D]tbmKn¡póp. tlmfïnse P\pÊmb tlmÄÌo³ t{^jy³ C\w IópImenIÄ [mcmfw ]mð Dð]mZn¸n¡póp. kznävkÀemïnse P\pÊmWv kznÊv {_u¬.

ബ്രൌണ്‍ സ്വിസ്സ് ഹോള്‍ സ്റ്റീന്‍ ഫ്രേഷ്യന്‍
ജ്യേഴ്സി

\mS³ C\w IópImenIÄ

tIcf¯nse IópImen k¼¯nsâ 18 iXam\w am{XamWv \mS³ C\w IópImenIÄ. C´ybnse {][m\s¸« \mS³ IópImen C\§Ä AarXvalð (IÀ®mSI), Sm¦n (almcmjv{S, KpPdm¯v), sSt\mbn (IÀ®mSI, almcmjv{S, B{Ôm{]tZiv ), KnÀ (KpPdm¯v), lmenIÀ (IÀ®mSI), lcnbm\ (lcnbm\), Im¦bw (Xangv\mSv), I³t{IPv (KpPdm¯v), Knñmcn (almcmjv{S), IrjvWmhmen (IÀ®mSI), almcmjv{S, B{Ôm{]tZiv), amÄhn (a²y{]tZiv), \tKmcn (cmPØm³), Hm³tKmÄ (B{Ôm{]tZiv), cXn (cmPØm³), ilnhmÄ (lcnbm\, ]ôm_v, Uðln), Nphó knÔn (KpPdm¯v), kncn (kn¡nw), XmÀ]À¡À (KpPdm¯v) FónhbmWv \mS³ C\w IópImenIsf {][m\ambpw £otcmð]mZ\¯n\mbn D]tbmKn¡póp.

 

sh¨qÀ

tIcf¯n\v am{Xw AhImis¸« Hcp \mS³ C\w IópImenbmWv sh¨qÀ ]ip¡Ä. Fómð hwi\miw t\cnSpó Aôv C´y³ P\ÊpIfnð {][m\nbmWv Cu C\w. AhbpsS kwc£W¯n\mbn tIcf ImÀjnI kÀÆIemimebnð {]tXyI KthjW]²Xn \S¸m¡nbncpóp. kÀÆIemime Cu P\Êns\ kwc£n¡pópïv . Nnehv Ipdª ]cn]me\amWv sh¨qÀ C\w IópImenIfpsS {][m\ {]tXyIX. sh¨qÀ ]ip¡Ä {][m\ambpw Cfw Nph¸v, Idp¸v, shÅ Fóo \nd§fnð ImWs¸Spóp. k¦cbn\w IópImenIfpambn XmcXayw sN¿t¼mÄ sh¨qÀ C\w IópImenIÄ ]mð Dð¸mZ\¯nð ]nónemWv, Fóncpómepw ]mensâ KpW\nehmc¯nð {]tXyIw {]m[m\yaÀln¡pópïv. sh¨qÀ ]ip¡fpsS Dbcw GItZiw 81 aXð 91 skâoaoädn\pÅnepw `mcw GItZiw 95 apXð 150 Intem{Kman\pÅnepw ImWs¸Spóp. Cu C\w ]ip¡fnð I\w Ipdª sNdnb sIm¼pIfmWv ImWs¸SpóXv.

വെച്ചൂര്‍ പശു

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല