ചൊവ്വ, ഡിസംബര്‍ 10, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പശു

IópIp«nIfpsS ]cn]me\w

IópIp«nIÄ KÀ`mhØbnencn¡pt¼mÄ Xsó AhbpsS imkvXob ]cn]me\w Bcw`n¡Ww. XÅ]iphnsâ icnbmb ]cn]me\¯n eqsSbmWv CXv km²yamIpóXv. IópIp«n ]cn]me\¯nse asämcp {][m\ Imcyw Ahbv¡v {]khn¨ DS³Xsó, AXmbXv AcaWn¡qdn\pÅnðXsó Ión¸mð sImSp¡pI FópÅXmWv.

IópIp«nIfpsS icocXq¡¯n\\pkcn¨mWv Ión]mð sImSpt¡ïXv. icocXq¡¯nsâ ]¯nsemóv `mKw ]mð Ip«n¡v sImSpt¡ïXmWv. AXmbXv 30 In.{Kmw Xq¡apÅ Hcp Ip«n¡v Znhkw 3 In. {Kmw ]mð sImSp¡Ww. CXv Znhk¯nð aqtóm \mtem XhWbmbn `mKn¨v sImSpt¡ïXmWv.

cïmas¯ BgvN apXð XhWIfpsS F®w cïmbn Ipdbv¡mw. ]ment\msSm¸w Xsó amwkyw IqSpXepÅ Hcp Jc Blmchpw Ióp Ip«nIÄ¡v \ðtIïXpïv. P\n¨ BZys¯ BgvN apXð Xsó Cu Jc Blmchpw, ]¨]pñpw InSm¡Ä¡v Bhiy¯n\v sImSpt¡ïXmWv. BdmgNbv¡vtijw ]mensâ Afhv icocXq¡¯nsâ ]¯nsemóv FóXv ]Xn\ônsemómbpw 8 BgvNbv¡ptijw Ccp]¯n\mensemómbpw Ipd¨v aqóv amk¯n\ptijw ]mð sImSp¡ð ]qÀ®ambpw \nÀ¯mhpóXmWv.

IópIp«nIÄ¡vv Bdv amkw {]mbamIpóXphsc amk¯nsemcn¡ð hncbnf¡póXn\pÅ acpóv sImSpt¡ïXmWv. imkv{Xob coXnbnð ]cn]men¡s¸Spó ImenIÄ 15 apXð 18 amkw hsc {]mbamIpt¼mÄ BZys¯ ]pfbpsS e£W§Ä ImWn¡dpïv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല