ചൊവ്വ, ഡിസംബര്‍ 10, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പശു

{]Xyqev]mZ\w

]pfbpsS e£W§Ä

AkzØX, Aadð, IdhbpÅ ]ip¡fpsS ]mepIpdbð, aäp ]ip¡sf \¡pI, AhbpsS ]pd¯p IbdpI, aäp]ip¡Ä ]pd¯pIbdpt¼mÄ A\§msX \nð¡pI CShn«pÅ aq{Xsamgn¡ð, Cuä¯nsâ XSn¸v, Cuä¯neqsS sImgp¯ kpXmcyamb {ZmhIw (am¨v) HgpInhcpI FónhbmWv ]pfbpsS e£W§Ä.

sN\bpÅ ]ip¡fpsS ]cn]me\w

Ir{Xna _oPk¦e\w \S¯nb tijw ]pf ImWn¡mXncpómð sN\bpïmImw FóphcnInepw Ip¯nhbv¸v Ignªv aqópamk¯n\ptijw hnZKvZ ]cntim[\bneqsS sN\bpsïóv Dd¸phcp¯póXv A`nejWobamWv.

KÀ`Imew 270 apXð 280 Znhkw hscbmWv. Fómð A]qÀÆw Nne kµÀ`§fnð CXv 300 Znhkw hsc bmsXmcp Ipg¸hpw IqSmsX \oïpt]mImdpïv. sN\bpff ]ip¡Ä¡v sN\bpsS Bdmamkw apXð Hmtcm In.{Kmw Jcmlmcw aäv Almc¯n\p]pdta {]tXyIambn sImSpt¡ïXmWv. sN\ ]ip¡Ä IdhbnepÅXmsW¦nð {]khXn¿Xn¡v cïpamkw ap³s]¦nepw {ItaW Idh hänt¡ïXv XÅ]iphntâbpw Ip«nbptSbpw BtcmKy¯n\v AXy´mt]£nXamWv. {]khXn¿Xn¡v cïmgvN ap¼v apXse¦nepw sN\]ip¡sf {]tXyIw {i²n¡Ww.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല