ചൊവ്വ, ഡിസംബര്‍ 10, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പശു

Imen¯oä

`mcX¯nð GItZiw 187.3 Zie£w IópImenIÄ DsïómWv IW¡m¡s¸SpóXv. {]XnhÀjw 84 Zie£w S¬ ]mð Dð¸mZn¸n¡pó C´ybmWv temI¯nsâ Hómw Øm\¯v \nð¡póXv. hÀ²n¨phcpó P\s¸cp¸w aqew IópImenIÄ¡pÅ ta¨nð Øe§Ä Ipdªp sImïncn¡pIbmWv. Cu kmlNcy¯nemWv imkv{Xobamb kaoIrXmlmc¯nsâ {]m[m\yw hÀ²n¨phcpóXv.

Xoäsb ]pcpjmlmcw, Jcmlmcw, tbmKPw (AUnäohvkv) Fón§s\ aqómbn XcwXncn¡mw. ssht¡mð, ]¨¸pñv, ssktePv Fónh ]pcpjmlmc¯nð DÄs¸Spóp. thï coXnbnepÅ ]mepð¸mZ\¯n\pw ]mense sImgp¸v \ne\nð¯phm\pw ]pcpjmlmc§Ä BhiyamWv. ]¨¸pñpIfnð {][m\s¸«hbmWv Kn\n¸pñv, a¡p\n, k¦ct\¸nbð, t\¸nbð ]pñv, ]mc¸pñv, IdpI¸pñv Fónh.

Jcmlmcs¯ P´pP\ysaópw kkyP\ysaópw cïmbn Xcw Xncn¡mw. P´pP\yJcmlmc¯nð DÄs¸SpóhbmWv ao³s]mSn, Cd¨ns¸mSn apXembh. IópIp«nIfpsS Xoäan{inX¯nð Ch tNÀ¡mdpïv. kkyP\y]ZmÀ°§fnð {][m\ambh [m\y§fpw AhbpsS Dð]ó§fpamWv. tNmfw, _m{P, tKmX¼v, Acn Fóo [m\y§Ä DuÀÖmlmcambn IópImen¯oäbnð tNÀ¯phcpóp. amwkymlmcambn ]n®m¡phÀ¤§fmWv tNÀ¯phcpóXv. ISe¸n®m¡v, FÅn³¸n®m¡v, tX§m¸n®m¡v, ]cp¯n¡pcp ]n®m¡v Fónh CXnð {][m\amWv. AUnäohvknð sshäan³, [mXpehW§Ä, Aân_tbm«n¡pIÄ apXembh DÄs¸Spóp.

]ip¡fpsS Xoä{Iaw

]ip¡fpsS hfÀ¨, {]Xypð]mZ\w, A²zm\w Fónh A\pkcn¨v Xoä{Iaw hyXymks¸«ncn¡pw. Hcp arK¯n\v Hcp Znhks¯ icocmhiy¯n\pÅ Xoä an{inXs¯ tdj³ Fóp]dbpóp. kwc£W tdj³ Dð]mZ\tdj³ Fón§s\ tdj³ cïpXc¯nepïv. kwc£W tdj³ icoc¯nsâ hep¸a\pkcn¨v hyXymks¸«ncn¡pw. Fómð hfÀ¨, {]Xypð]mZ\w, £otcmð]mZ\w A²zm\w Fónhbv¡pthïn \ðIpó XoäbmWv Dð]mZ\tdj³. Xoä km[\§Ä CuÀ¸w Cñm¯Xpw, \ñ KpWapÅXpw ]q¸ð _m[n¡m¯Xpw Bbncn¡Ww.

hnhn[ t]mjI§Ä AS§nb Jcmlmcan{inX§Ä X¿mdm¡mdpïv.

DZm :

1. ISe¸n®m¡v þ 32 `mKw
FÅn³¸n®m¡v þ 5 ,,
Acn¯hnSv þ 30 ,,
DW¡¡¸ þ 30 ,,
an\dð anIvkNð þ 1.5 ,,
D¸v þ 1.5 ,,
þþþþþþþþþþ
100 .00
2. ISe¸n®m¡v þ 30 `mKw
tX§m]n®m¡v þ 10 ,,
Acn¯hnSv þ 30 ,,
DW¡¡¸ þ 27 ,,
an\dð anIvkNð þ 1.5 ,,
D¸v þ 1.5 ,,
þþþþþþ
100 .00
3. ISe¸n®m¡v þ 28 `mKw
Acn¯hnSv þ 25 ,,
DW¡¡¸ þ 43 ,,
bqdnb þ 1 ,,
an\dð anIvkNð þ 1.5 ,,
D¸v þ 1.5 ,,
þþþþþþ
100 .00
4 ISe¸n®m¡v þ 33 `mKw
Acn¯hnSv þ 30 ,,
tXmSpIfª
]pfn¦pcp þ 10 ,,
DW¡¡¸ þ 24 ,,
an\dð anIvkNð þ 1.5 ,,
D¸v þ 1.5 ,,
þþþþþþ
100 .00
5 ISe¸n®m¡v þ 30 `mKw
Acn¯hnSv þ 30 ,,
]cp¯n¡pcp þ 10 ,,
DW¡¡¸ þ 27 ,,
an\dð anIvkNð þ 1.5 ,,
D¸v þ 0.5 ,,
þþþþþþ
100 .00
6 ISe¸n®m¡v þ 32 `mKw
Acn¯hnSv þ 30 ,,
aªt¨mfw þ 15 ,,
DW¡¡¸ þ 20 ,,
an\dð anIvkNð þ 1.5 ,,
D¸v þ 1.5 ,,
þþþþþþ
100 .00

]¨¸pñv kpe`asñ¦nð kwc£Wmhiy¯n\v Jcmlmcan{inXw \ðtIïXmWv. Dt±iw 250 Intem{Kmw Xq¡apÅ Hcp ]iphn\v kwc£Wmhiy¯n\pam{Xambn GItZiw 25 Intem{Kmw ]¨¸ptñm Asñ¦nð 1 1/4 Intem{Kmw Jcmlmcan{inXhpw 4þ5 Intem{Kmw ssht¡mepw \ðtIïXmWv. ]nóoSv Hmtcm 50 Intem{Kmw icocXq¡¯n\pw 1/4 Intem{Kmw Jcmlmcan{inXw A[nIambn \ðtIïXmWv. ssht¡mð ]pcpjmlmcambn \ðIpópsh¦nð sshäan³ F an{inXtam, aos\®tbm tNÀ¡Ww. Fóncpómepw 2þ3 Intem ]¨¸pñv \ðIpóXv hnäan³ F bpsS Ipdhv \nI¯m³ klmbn¡pw.

Dð]mZ\tdjsâ tXmXv ]mensâ Afhpw, AXnse sImgp¸nsâ Awihpw, hfÀ¨bpsS L«hpw, IqSmsX ]iphn\v sN\bptïm FóXnt\bpw B{ibn¨mbncn¡pw. kwc£W tdj\p]pdta cïv apXð aqóp enäð ]men\v Hcp Intem{Kmw Fó tXmXnð Jcmlmcan{inXw IqSpXembn sImSp¡Ww. CXn\p ]pdsa 5 Intem{Kmw ]¨¸ptñm, 30,000 A´mcmjv{S bqWnäv sshäan³ F tbm 30 an. en. aos\®tbm \ðtIïXmWv.

sN\bpÅXpw Idh hänbXpw Bb ]ip¡fpsS Xoä{Iaw

Idh hänb ]ip¡Ä¡v kwc£Wmlmcw am{Xw sImSp¯mð aXnbmIpw. Fómð sN\bpÅ ]ip¡Ä¡v 7 amkw sXm«v kwc£Wmlmc¯n\v ]pdta 1þ1 1/2 In.{Kmw Jcmlmcan{inXw IqSpXð sImSp¡Ww.

{]khtijapÅ Xoä{Iaw

{]khn¨v BZys¯ aqóv \mev Znhkt¯¡v IqSpXð amwkymlmcw sImSp¡phm³ ]mSnñ. {]tXyIn¨v ]n®m¡pIÄ. Jcmlmcan{inXw Hcp Znhk¯nð ctïm aqtóm XhWIfmbn sImSp¡póXmWv \ñXv. ip²amb shÅw Ft¸mgpw e`n¡póXn\pÅ kuIcyw Dïmbncn¡pIbpw thWw.

]ip¡p«nIfpsS Xoä{Iaw

]ip¡p«nIsf BZys¯ Ión¸mev IpSn¸n¡phm³ ]cnioen¸n¡Ww. cïmgvNbv¡ptijw IópIp«nIÄ¡v IptdsÈ Jcmlmcan{inXw \ðtIïXmWv. ]ip¡p«nIÄ¡v \ðIm\pÅ XoäbpsS LS\

ISe¸n®m¡v þ 32 `mKw
tKmX¼v XhnSv þ 15 ''
aªt¨mfw þ 40 ''
ao³s]mSn þ 10 ''
an\dð anIvkNð þ 2 ''
D¸v þ 1 ''
þþþþþþ
100 .00

Hmtcm 100 Intem Xq¡¯n\pw sshäan³ an{inXw (tdmhnanIvkv, hnäm_vf³Uv apXembh) 25 {Kmw Fó \nc¡nð tNÀt¡ïXmWv.

Imen¯oäsb¡pdn¨v IqSpXð hnhc§Ä¡v

"Imen¯oä' ,
tUm. A arX hniz\mYv, tUm. Sn.hn. hniz\mY³,
tIcf ImðjnI kðÆIemime,
a®q¯n þ 680 651, XrÈqð.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല