വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കാളാഞ്ചി

hn¯pð¸mZ\w

B¬þs]¬ aÕy§sf Imbenð \nóp tiJcn¨p lm¨dnbnð {]Xypð¸mZ\w \S¯nbmWv km[mcW Ipªp§sf Dïm¡póXv. CXn\mbn 2.5 In.{Kmw Xq¡apÅ 16 B¬ aÕy§tfbpw 6 In.{Kmw Xq¡apÅ 10 s]¬ aÕy§tfbpw 12 $ 12 aoäÀ hen¸apÅ tIm¬{Ioäv Sm¦pIfnð 6 amkw hsc hfÀ¯Ww.  Cu Sm¦pIfnð shÅw {]XnZn\w 70þ80% hsc amän ]pXnb shÅw \ndbv¡Ww. shůnsâ Xm]w 28þ30 0C D¸nsâ km{µX 29 þ32 ]n.]n.än, A¾w 6.8þ8.0, Pohhmbp 5 ]n.]n.F½nt\¡mÄ IqSpXepw Bbncn¡Ww. Hmtcm Znhkhpw aÕy§fpsS icoc`mc¯nsâ 5% Ahbv¡v Xoäbmbn \ðIWw. CXn\mbn Nmf, Xntem]n Fóo aÕy§sf Poht\msStbm ioXoIcnt¨m sImSp¡mhpóXmWv. ImfmônIfnð ]eXcw ]cmZ§Ä ImWmdpïv. ]cmZw _m[n¨ aÕy§Ä Xoä Ipdt¨ FSp¡mdpÅp. B kab¯v Ch £oWnXbmbpw Häs¸«pw ImWs¸Spóp. ]cmZ§sf Hgnhm¡m³ aÕy§sf 100 ]n.]n.Fw. t^mÀamen³ emb\nbnð ap¡n FSpt¡ïXmWv.

Pq¬ þ HIvtSm_À amk§fnð Imfmôn {]P\\¯n\mbn X¿mdmIpóp.  tlmÀtamWpIÄ Ip¯nsh¨p hfÀ¨ XzcnXs¸Sp¯n aÕy§fpsS {]P\\¯n\mbn«pÅ {]mbw Ipdbv¡mhpóXmWv. {I{Xna {]Xypð¸mZ\w hgn Ipªp§sf Dïm¡pó {]{InbbmWv ImfmônbpsS hn¯pð¸mZ\¯nð Gähpw {]NmcapÅXv. Hhm{]nw tlmÀtam¬ Ip¯nsh¨v 35 þ 36 aWn¡qdn\pÅnð s]¬aÕy§Ä ap«bn«p XpS§pw. Imfmôn L«§fmbn«mWv ap«bnSmdpÅXv.  Hä XhW Imfmôn 7.5 apXð 15 e£w ap«IÄ CSpóp. ap«IÄ Pe¯nsâ D]cnXe¯nð s]m§n InS¡póp.  Cu ap«IÄ tiJcn¨v lm¨dnIfnse 500 enäÀ Sm¦pIfnð enäsdmón\v 80 þ 100 F®w Fó tXmXnð \nt£]nt¡ïXmWv. 17 þ 18 aWn¡qdn\pÅnð ap«IÄ hncnªv 1.4 þ 1.6 an.ao. \ofapÅ Imfmôn emÀhIÄ ]pd¯phcpóp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല