വെള്ളി, ഓഗസ്റ്റ്‌ 14, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കാളാഞ്ചി

Ipªp§fpsS ]cn]me\w

Imfmôn emÀhIsf lm¨dn¡pÅnð 4þ5 S¬ Sm¦pIfnð enäsdmón\v 30 þ 40 emÀhIÄ Fó tXmXnð 20 Znhkw hfÀ¯póp.  aqómw Znhkw apXð Chbv¡v tcm«ns^dpIÄ Xoäbmbn \ðIpóp.  H³¼Xmw Znhkw apXð BÀ«nanb Ipªp§sf `£Wambn \ðIpóp.  Znhtk\ \mept\cw Ipªp§Ä¡v Xoä \ðtIïXpïv.  20 Znhk¯nð emÀhIÄ Ipªp§fmbn Xocpóp.  Cu L«¯nð icmicn AXnPoh\ \nc¡v 35 þ 42% BWv.

\gvkdn ]cn]me\w

Imfmôn Ipªp§sf tNdpIpf§fntem IqSpIfntem hfÀ¯póXv AhbpsS AXnPoh\\nc¡v hÀ²n¸n¡póp.  CXn\mbn 500 þ 2000 N.ao. hymkapÅ Ipf§fntem 5080 sk.ao BgapÅ IqSpIfntem Hcp NXpc{iaoädn\v 20 þ 50 Ipªp§Ä Fó \nc¡nð thWw \nt£]n¡m³. {]XnZn\w 30% shÅw Cu Ipf§fnð \nóp amäWw.  Xoäbmbn Acs¨Sp¯ ao³ Znhtk\ cïp t\cw sImSpt¡ïXmWv.  BZys¯ BgvN Imfmôn Ipªp§fpsS icoc`mc¯nsâ 100% hpw, ]nóoSpÅ BgvNIfnð CXp {ItaWbmbn 60 iXam\hpw 40 iXam\hpambn Ipdt¡ïXmWv.

\gvkdn ]cn]me\w s]mXpth 30þ40 Znhk¯nemWv. 25 mw Znhkw Ipªp§Ä 1 sk.ao \ofw F¯pt¼mÄ Chsb henb Ipf§fnð sI«n lm¸Ifntem (2 ao $ 2 ao $ 1 ao) henb lm¨dn Sm¦pIfntem (45 S¬), 500þ1000 F®w/ao.3Fó Afhnð amämhpóXmWv. Bhiy¯nóv Xoä sImSp¡pIbmsW¦nð Ch ]ckv]cw sImóp XnópóXv Hcp ]cn[n hsc \nb{´n¡mw. CXn\mbn thhn¨v Acs¨Sp¯ ao\mWv \ñXv. IqSpw, Sm¦pIfpw kabmkab§fnð hr¯nbm¡n shbvt¡ïXv AXymhiyamWv.

\gvkdn ]cn]me\w Ignbpt¼mÄ Ipªp§Ä 5 þ 10 {Kmw Xq¡w ssIhcn¡póp. Cu L«¯nð Chsb henb Ipf§fnð hfÀ¯mhpóXmWv.  \gvkdn L«¯nð Ipªp§Ä¡v 50þ70 AXnPoh\\nc¡v ImWmdpïv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല