വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കാളാഞ്ചി

tcmK§fpw tcmK\nhmcWhpw

Imfmônbnð ]eXcw tcmK§Ä ImWmdpïv.  Ch _mIvSocnbtbm, sshdtÊm, IpanfItfm, ]cmZ§tfm sImïv DïmIpó tcmK§fmWv.

sshdÊv tcmK§Ä:

enws^mknkvänkv Fó tcmKamWv Gähpw IqSpXembn ImWpó sshdÊv tcmKw.  Ipªp§tfbmWv Ch _m[n¡mdpÅXv.  icoc¯nsâ {]tXyIn¨v sXm¡nsâ tImi§Ä {Iam[oXambn hfcpóXmWv tcmKe£Ww.  tcmKe£W§Ä IïpXpS§nbmð tcmK_m[nXaÕy§sf s]s«óv amäpóXmWv tcmK]IÀ¨ XSbm³ \ñXv.

_mÎocnbtcmK§Ä:

GscmtamWmkv, hn{_ntbm, ^vsfIvkn_mIvsäÀ Fóo aqóv Xcw _mÎocnbIfmWv ImfmônIfnð tcmKw Dïm¡póXv.  sXm¡nse {hWw, càt¯mSp IqSnb AÄkÀ FónhbmWv tcmKe£W§Ä.  ]cnØnXnbnð Dïm¡pó s]s«ópÅ hyXnbm\§fmWv tcmK§Ä DïmIphm\pÅ {][m\ ImcWw. Bân_tbm«n¡pIfmb sSdmssakn³, Fdnt{Xmssaknð Fónh `£W¯neqsS cïmgvN sImSp¡pIbmWv {]Xnhn[n.

IpanftcmK§fpw ]cmZ§fpw:

]eXc¯nepÅ Ipanf tcmK§fpw ]cmZ§fpw  ImfmônIfnð ImWs¸Spóp.  CXnð {][m\ambpw t{]ms«mskmhIfpw, hncIfpw aäp ]cmZ§fpw BWv.  cmkhkvXp¡fmb 15 ]n.]n.Fw. t^mÀamen³, 1 ]n.]n.Fw. amemss¡äv {Ko³, 2 ]n.]n.Fw. s]m«mkyw s]ÀamKss\äv emb\n Ch D]tbmKn¡pIbmsW¦nð Hcp ]cn[nhsc ChbpsS ieyw XSbmw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല