വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കാളാഞ്ചി

BapJw

tIcf¯nð hfÀ¯mhpó Hcp {][m\s¸« aÕyamWv Imfmôn AYhm \cnao³.  HmcpPe¯nð ImWpó Ch amwk`p¡pIfmWv.  cïp apXð aqóv hÀjw sImïv Chbv¡v 3þ5 In.{Kmw Xq¡w sh¡pw. s]¬ aÕy§sf At]£n¨v B¬ aÕy§Ä sNdpXmWv.

lates

Imfmôn B¬þs]¬ aÕy§Ä

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല