വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കാളാഞ്ചി

Imfmôn Irjn

]c¼cmKX Irjn coXnIÄ

Xmgvóp InS¡pó Xoc{]tZi§fnepw, Imbtemc§fnepw shÅw sI«n\nÀ¯n Imfmôn Ipªp§sf hfÀ¯pó coXn sX¡pIng¡³ cmPy§fnð ]ïpapXðt¡ \S¯nhcpóp.  Cu Ipf§fnte¡p Ibdnhcpó aÕy§fpw, sN½o\pIfpamWv ChbpsS Xoä.  6þ8 amk§Ä¡v tijw hnfshSp¡mhpóXmWv.  ]qÀ®hfÀ¨ F¯nb Imfmôn hfÀ¨ hyXymk§Ä ImWn¡póp.  AXmbXv hnfshSp¸v kab¯v Ac Intem apXð 5 Intem hscbpÅ ImfmônIsf ImWmw.  Fóncpómepw ]c¼cmKX Irjn coXnbnð Hcp slIvSdnð \nóv GItZiw 2 S¬ aÕy§Ä Dð]mZn¸n¡póp.

IqSpIÄ¡pÅnse aÕyIrjn

]c¼cmKX coXnbnð Ipdª apXðapS¡pw, Ipdª Xoäbpw \ðIn Irjn sN¿pó coXnbmWv IqSpIfnse aÕyIrjn.  Pekômcw \nc´cambn \S¡póXpsImïv shÅw amäpItbm IqSp hr¯nbm¡pItbm sNt¿ïXnñ.  km[mcWbmbn 5 ao. $ 5 ao. $ 2 ao. AfhpÅ IqSmWv D]tbmKn¡mdpÅXv.  IqSnsâ DÅnð hfÀ¯pó aÕy¯nsâ hep¸a\pkcn¨p IqSnsâ Npäpw D]tbmKn¡pó hebpsS IWn 0.5 sk.ao. apXð 4 sk.ao. hsc BImw.

s]m´n\nð¡pó IqSpIÄ

IqSpXembpw thentbähpw thenbnd¡hpw A\p`hs¸Spó Xoc{]tZi§fnemWv s]m´n\nð¡pó IqSpIÄ Øm]n¡póXv.  Cu IqSpIÄ s]m§n InS¡phm³ kvssäsdms^mw {U½pIÄ D]tbmKn¡póp.

Dd¸n¡s¸« IqSpIÄ

thentbähpw thenbnd¡hpw Ipdhv A\p`hs¸Spó Bgw Ipdª Xoc{]tZi§fnemWv C¯c¯nepÅ IqSpIÄ D]tbmKn¡mdpÅXv. IqSpIÄ \o§mXncn¡m³ Chsb IbdpsImïv _Ôn¨ncn¡póp. Iq«n\pÅnð aoäsdmón\v 40þ50 aÕy§sf \nt£]n¡mw.  aÕy§Ä hfcpóXn\\pkcn¨v ChbpsS F®w 10þ20 Bbn Ipd¡Ww.  {]IrXnbnð \nóv e`n¡pó `£yhkvXp¡tfm, Ir{Xna Xoätbm Chbv¡p \ðImw.  7þ8 amkw sImïv Hcp Iq«nð \nóv 750þ850 Intem aÕyw hsc e`n¡pw.

Ipf§fnse aÕyIrjn

\gvkdnIfnð cïmgvN hfÀ¯nb Imfmôn Ipªp§tfbmWv Ipf§fnð hfÀ¯m³ A\ptbmPyw.  CXn\mbn 0.1 þ 2 slÎÀ Ipf§fmWv A`nImayw.  Ipf§Ä¡v 2 ao. Bghpw, shůn\v 510 ]n.]n.än. D¸pw Dïmbncn¡Ww.  Ipªp§sf \nt£]n¡póXn\v ap¼v Ipfw hr¯nbm¡n, slÎsdmón\v 1000 Intem ]iphn³ NmWIw, 50þ200 Intem Ip½mbw, 100 Intem bqdnb, 50 Intem kq¸À t^mkvt^äv Fónh tNÀ¡Ww.  CXn\ptijw Ipf¯nð D¸pshÅw (5þ10 ]n.]n.än) 60þ70 sk.ao Dbc¯nð \ndbv¡Ww.  cïmgv¨¡pffnð shůnsâ \ndw ]¨bmIpt¼mÄ aÕy¡pªp§sf (5þ10 {Kmw Xq¡apÅ) slÎsdmón\v 3000þ5000 F®w Fó tXmXnð \nt£]n¡mw.

Imfmôn Ipªp§Ä¡v cïp Xc¯nð Xoä sImSp¡mhpóXmWv. 

1. Ipªp§Ä¡v AhbpsS icoc¯nsâ 10% `mc¯n\v X¯peyamb Xoä (Acnª aÕy§Ä) am{Xw Znhkhpw cïp t\cw \ðIpI.

2. Ipf¯nð ImfmôntbmsSm¸w Xoäbm¡n Xnsem¸n Ipªp§sf IqSn hfÀ¯pIbpw AtXmsSm¸w Ir{Xna Blmchpw \ðIpó coXn.  Hmtcm Znhkw CShn«v Ipf¯nsâ 20% shÅw amtäïXmWv.  7þ8 amk¯n\pÅnð Imfmôn hnfshSp¸n\v X¿mdmIpóp.  Hcp slÎÀ Ipf¯nð \nóv GItZiw 2þ3 S¬ aÕyw Dð¸mZn¸n¡mw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല