ശനി, ജനുവരി 18, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ കൊഞ്ച് കൃഷി

tcmK§fpw tcmK\nhmcWhpw

ISð sImôpIÄ¡v s]mXpsh tcmK§Ä IpdhmWv.  ImemhØbnð s]s«ópïmIpó hyXymk§Ä ImcWw Chbnð samÄ«v sU¯v kn³{Uw ImWmdpïv.  Cu tcmKw _m[n¡pó sImôpIÄ ]Sw s]mgn¡ð IgnªmepS³ Nmhpóp.  t]mjI¡pdhv sImïv sImôpIÄ¡v hfÀ¨ apcSn¡ð, ]Sw s]mgn¡en\v ImeXmakw Fónh km[mcWamWv. s{]ms«mtkmhIfpw, _mIvSocnbIfpw sImôpIfnð tcmK_m[bpïm¡mw.  CXn\v {]Xnhn[nbmbn XpSÀ¨bmbn aqóv Znhkw sImôpIsf 30 ]n.]n.Fw t^mÀamen³ emb\nbnð 2 an\n«v ap¡n FSp¡pItbm HIvkns«{«mssk¢n³ shůnð Ie¡n sImSp¡pItbm sN¿mhpóXmWv.  tcmK§Ä hcmXncn¡m³ IqSpIÄ \nc´cw hr¯nbm¡n kq£n¡Ww.

 

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല