ശനി, ജനുവരി 18, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ കൊഞ്ച് കൃഷി

IqSpIfnse sImôv Irjn

{][m\ambpw sImônsâ t]mjn¸n¡en\mWv IqSpIÄ {]tbmP\s¸Sp¯póXv. IqSpIÄ Ø]n¡póXn\v ap³]v Nne Imcy§Ä {]tXyIw {i²n¡Ww. IqSpIfpsS Øew Ffp¸¯nð F¯mhpóXpw aen\oIcWw IpdªXpw im´ Xoc{]tZihpw aÕy_Ô\w XmcXtay\ Ipdª {]tZihpw Bbncn¡Ww.

IqSpIfpsS ss{^w cïc Côv h®apÅ Pn.sF ss]¸p]tbmKn¨v \nÀ½n¡mw. 2 $ 2 $ 1.2 ao hep¸apÅ IqSnsâ Npäpw kväoð he D]tbmKn¨ncn¡Ww.  IqSnsâ DÄhi¯v cïp hcn ss\tem¬ heIÄ D]tbmKn¡Ww.  CXnð ]pds¯ hebpsS I®n 15 $ 15 an. ao. Dw AIs¯ hebpsS I®n 5 $ 5 an. ao. Dw BIWw.  C§s\ X¿mdm¡nb Iq«nð ISð sImôn³ Ipªp§sf NXpc{iaoädn\v 25- þ 30 Fó tXmXnð \nt£]n¡mw.

cage

sImôv Irjn¡pÅ IqSpIÄ

ISð sImôpIÄ¡v sN½o\pw, sNdp aÕy§fpamWv {]nb Blmcw.  t]mjn¸n¡en\v I¡ Cd¨n, Iñpt½¡mb, IWh Cd¨n Fónh \ðImhpóXmWv.  CXn\mbn sImônsâ icoc Xq¡¯nsâ 3% Xq¡¯nð Xoä Znhtk\ cïp t\cw \ðIWw.  hnfshSp¸v t\c¯v IqSnsâ DÄhis¯ heIÄ s]m¡n sImôns\ ]nSn¡mw.  Aôp amkw sImïv 70- þ 80 {Kmw Xq¡w DÅ sImôpIÄ 250 {Kmw Xq¡w ssIhcn¡póp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല