തിങ്കള്‍ , ജനുവരി 20, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ കൊഞ്ച് കൃഷി

ISð sImôv Irjn

Xpdó Ipf§fnte¡mÄ AS¨n« Sm¦pIfnð ISð sImôv Irjn \S¯póXmWv kuIcyw.  h«¯ntem, NXpc¯ntem DÅ knsaâv Sm¦pIfmWv CXn\mbn D]tbmKn¡póXv. ISð sImôv Irjn¡v A\ptbmPyamb shůnsâ KpW\nehmcw CXmWv, Xm]w: 26-þ33oC, D¸v: 25þ35 ]n.]n.än., A¾w: 6.8-þ8.5, Pohhmbp: 3.5 \p apIfnð.

\nt£]W\nc¡pw, hfÀ¨bpsS Imemh[nbpw ISð sImônsâ Irjn¡pw t]mjn¸n¡en\pw hyXykvXamWv. Irjn¡p Hcp NXpc{i aoädnð 10þ15 sImôpIÄ Fópw t]mjn¸n¡en\v 5 sImôpIÄ Fópw BWv \nc¡v. hfÀ¨ Iq«phm³ Sm¦pIfnð Hfn¯mhf§Ä \ðIWw. CXn\mbn HmSpItfm, ss]¸pItfm D]tbmKn¡mw. I¡ Cd¨nbmWv ISð sImôpIÄ¡v {]nbtadnb Blmcw. I¡ Cd¨ntbmsSm¸w s]s«óv Aenbm¯ {In{Xna Xoäbpw Ch¡p \ðImw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല