തിങ്കള്‍ , ഡിസംബര്‍ 6, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ കൊഞ്ച് കൃഷി

BapJw

tIcf¯nsâ Xoc{]tZi§fnð Gähpw IqSpXembn Irjn sN¿s¸Spó HómWv sN½o³.  A\pIqe kmlNcy§Ä Dïmbn«pw ISð sImônsâ Irjn XmcXta\y hfsc IpdhmWv.  Fóncpómepw 2005þ06 ð, C´ybnð \nóv GItZiw 72 tImSn cq]bpsS ISð sImôv IbäpaXn sNbvXncpóp.  RïpIsf t]mse ISð sImôn\pw Irjnbpw t]mjn¸n¡epw sN¿mhpóXmWv.  CXn\mbn {]tXyIw X¿mdm¡nb IqSpIfmWv D]tbmKn¡mdpÅXv.

hymhkmbnImSnØm\¯nð ISð sImônsâ Irjn C´ybnð \S¡m¯Xnsâ {][m\ ImcW§Ä em`Icañm¯ hn¯pð¸Z\ coXnbpw, Ch X½nð ]nSn¨p Xnópó kz`mhapÅXp sImïpw BWv.  Fóncpómepw ISð sImôn\v BtKmfaÕy¡bäpaXnbnepw hn]Wnbnepw Hcp {][m\ ]¦pïv.  C´ybnð ISð sImônsâ Irjnbv¡v A\ptbmPyamb kwØm\§fmWv tIcfw, Xangv\mSv, B{Ô{]tZiv, IÀ®mSI.

ISð sImôpIÄ cïp Xc¯nemWpÅXv: ]md sImôpw, aWð sImôpw.  ]md sImôv s]s«óv hfcpóXpw Irjn¡p A\ptbmPyhpamb Hcp C\amWv.  t]mjn¸n¡pt¼mÄ Chbv¡v 1.5 apXð 3.5 Intem hsc `mcw sh¡póp.  AXpsImïv aWð sImôns\ At]£n¨p ]md sImôn\v IqSpXð hne e`n¡póp.

homarus

]md sImôv

thenus

aWð sImôv

hn¯pð]mZ\w

hymhkmbnI ASnØm\¯nð ]md sImônsâ hn¯pð]mZ\w ]qÀ®ambn«pw kzmb¯am¡m³ km[n¨n«nñ. F¦nepw ]co£WmSnØm\¯nð sIm¨nbnse tI{µ aÕy KthjW Øm]\w, aWð sImônsâ hn¯pð]mZ\w hnPbIcambn ]qÀ¯nbm¡nbn«pïv. ]md sImônsâ Irjn¡v KpPdm¯v Xoc¯p \nóp ]nSns¨Sp¡pó sImôn³ Ipªp§sfbmWv D]tbmKn¡mdpÅXv.  t]mjn¸n¡póXn\mbn Ipªp§Ä¡v 175 {Kmw Xq¡sa¦nepw Dïmbncn¡Ww.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല