തിങ്കള്‍ , സെപ്റ്റംബര്‍ 28, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > മുയല്‍

tcmK§Ä

hmbphpw shfn¨hpanñm¯ sjÍpIÄ, hr¯nlo\amb IqSpIÄ, PeZuÀe`yw, ]gInbXpw, kaoIrXhpañm¯ Xoä, Aim´n \ndª ]cnkcw Chsbms¡ apbepIsf tcmKnIfm¡n amäpw. ]mkvNdtñmknkv, tImIvkoUntbmknkv, ayqt¡mbnUv Fâssdäokv, NÀ½ tcmK§Ä FónhbmWv km[mcWbmbn Iïphcpó apbðtcmK§Ä.  XÅbnð\nópw thÀs]Sp¯pó {]mb¯nemWv apbð Ipªp§fnð tcmK§Ä IqSpXembn ImWpóXv.

]mkvNdtñmknkv

aqs¡men¸v, Npa, izmkXSkvkw, izmktImiho¡w, DbÀó icocXm]w FónhbmWv tcmKe£W§Ä. tcmKw AXnXo{hw, Xo{hw, XpSÀóp\nð¡póXv Fóo aqóp coXnIfmbn ImWpóp. apbð Ipªp§sfbmWv AXnXo{h ]mkvNdtñmknkv tcmKw _m[n¡póXv.  Cu AhØbnð {]ISamb tcmKe£W§fnñmsX apbð Ipªp§Ä N¯phogpw.  tcmK_m[bpïmIm\nSbpÅ Ahkc§fnð Bân_tbm«n¡pItfm, kÄ^m acpópItfm shůnð Ie¡n sImSp¡mw.

tImIvkoUntbmknkv

Blmc¯neqsS ]Icpó Cu tcmKw Icfnt\bpw, IpSent\bpamWv _m[n¡póXv. 6 apXð 12 BgvN {]mbamb apbð Ipªp§sfbmWv Cu tcmKw IqSpXembn _m[n¡póXv.  t{]mt«mtkmh hÀ¤¯nse tImIvkoUnb AWp¡fmWv tcmKtlXp. kÄ^m acpópIÄ  ^e{]ZamWv.

ayqt¡mbnUv Fâssdänkv

Cu tcmKw _m[n¨ apbepIÄ¡v hbdnf¡hpw hnkÀÖy¯nð càmiw IeÀó Pñnt]mepÅ hkvXp¡fpw ImWmdpïv. Bân_tbm«n¡pIÄ, ss\t{Sm^pdm³kv Fónh Xoäbnð IeÀ¯n \ðIn tcmK_m[ XSbmw.

NÀ½ tcmK§Ä

kmÀtIm]väkv t]mepÅ sNdpIoS§Ä hcp¯n hbv¡pó taôp _m[bmWv km[mcW apbepIfnð ImWpó NÀ½ tcmKw.  aq¡n\pNpäpw sNhnbpsS hi§fnepw tcmaw sImgnbpIbpw Ipcp¸p t]mse ImWpIbpw sN¿póp. XpSÀóp P\t\{µnb§fntebv¡pw ssIImepIfnse \J§Ä¡nSbntebv¡pw tcmKw ]Scmw.  s_³sskð _³tkmtbäv temj³ ]pc«póXv tcmKw ian¡póXn\p klmbn¡pw.

CbÀ tI¦À

Cu tcmKw _m[n¨ apbepIfpsS sNhnbv¡pÅnð s]mä aqSpIbpw aª\nd¯nepÅ Hcp {ZmhIw sNhnbneqsS Hen¡pIbpw sN¿pw. sNhnIÄ hr¯nbm¡n s_³sskð _³tkmtbäv temj³ sNhnbv¡pÅnð Hgnbv¡póXv ^e{]ZamWv.

ssd]m¡v (Wry Pack)

]mkvNdñ _mIvSocnbbmWv tcmKImcWw. tcmKw _m[n¨ apbepIÄ Xe Hcp hit¯bv¡v Ncn¨p ]nSn¡pIbpw \S¡m³ {]bmks¸SpIbpw sN¿póp. Nnet¸mÄ hogpóXn\pw km[yXbpïv. Bân_tbm«n¡pIÄ, ss\t{Sm^pdm³kv Fónh ^e{]ZamWv.

tcmKapÅ apbepIsf amän ]mÀ¸n¡pIbpw AhbpsS ]cnNcWw aäp apbepIfpsS ]cnNcW¯n\ptijw am{Xw sN¿pIbpw tcmK\nÀ®b¯n\p shän\dn tUmIvSdpsS tkh\w {]tbmP\s¸Sp¯pIbpw thWw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല