ഞായര്‍ , ജൂണ്‍ 20, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > മുയല്‍

{]XypXv]mZ\w

{]XypXv]mZ\¯n\mbn XncsªSp¡pó apbepIÄ¡v \ñ Xq¡hpw BtcmKyhpapïmbncn¡Ww. AXypjvWapÅ th\ð¡me¯v {]P\\tijn Xosc IpdhmWv.  iànbmb NqSnð \nópw AXnssiXy¯nð \nópw kwc£Ww \ðInbmð hÀjw apgph³ {]XypXv]mZ\w \S¯m³ apbepIÄ¡v Ignbpw.

aZn

{Iaamb aZnN{Iw apbepIfnð Cñ.  Nne kµÀ`§sfmgnsI an¡ kab¯pw s]¬apbð B¬apbens\ kzoIcn¡pw.  B¬apbensâ kmao]yw AWvtUmXv]mZ\¯n\v (Ovulation) s]¬apbens\ D±o]n¸n¡póp. s]¬apbens\ B¬apbensâ Iq«nð C«v CW tNÀ¡mw. CWtNcen\ptijw B¬apbð Hcp hit¯bv¡p adnªp aeÀóp hogpóXv hnPbIcamb CWtNcensâ e£WamWv.

KÀ`w

CWtNÀópIgnªmð s]¬apbð 28þ34 Znhk§Ä¡Iw {]khn¡pw. KÀ`nWnIfmb apbepIÄ¡v {]tXyI ]cnNcWw BhiyamWv.  AhbpsS Iq«nð Xoäbpw shÅhpw Ft¸mgpw Dïmbncn¡Ww.  28 mw Znhkw apXð apbð¡q«nð s\kväv t_mIvkv sh¨p sImSp¡Ww.

s\kväv t_mIvkv

hoª¸eIsImtïm XInSv sImtïm s\kväv t_mIvkv Dïm¡mw.  efnXamb s\kväv t_mIvkn\p 50 sk.an \ofhpw 30 sk.ao hoXnbpw 15 sk.ao Dbchpw Dïmbncn¡Ww. XÅ apben\v DÅnð Ibdn Ipªp§sf ]meq«póXn\p Ignbpó{X hen¸w  s\kväv t_mIvkn\pïmbncn¡Ww. ssht¡mð, ]ªn Fónh s\kväv t_mIvknð sh¨psImSp¡mw. ]pñpISn¨p s\kväv t_mIvknð Iq«pI, tcmaw ]dn¨v sa¯ Hcp¡pI, AkzmØyw {]ISn¸n¡pI XpS§nbh {]kh e£W§fmWv. {]khn¨v Htóm ctïm Znhkw s\kväns\ iñys¸Sp¯mXncn¡póXmWv \ñXv. ]nóoSv kuayambn s\kväv t_mIvknð ssIbn«v N¯Ipªp§sf amäWw. F«nð IqSpXð Ipªp§Ä Dsï¦nð Ahtbbpw amäWw. Ipd¨p Ipªp§fpÅ apbepIfpsS s\kvänð Ahsb h¨psImSp¡Ww. cïmgvN {]mbamIpótXmsS Ipªp§Ä s\kväv t_mIvknð \nópw ]pd¯pNmSn¯pS§pw. Cu kab¯v s\kväv t_mIvkv FSp¯pamämw. \memgvN {]mbamIpt¼mÄ Ipªp§sf XÅbnð \nópw thÀs]Sp¯mw.

IÅnwKv (Culling)

em`Icañm¯ apbepIsf Iq«¯nð \nópw amän¡fbpóXns\bmWv IÅnwKv Fóp ]dbpóXv. F«mgvN {]mbamIpt¼mÄ BZys¯ IÅnwKv \S¯Ww. Xq¡¡pddzpff apbepIsf Cd¨nbv¡mbn hnð¡mw.  Xq¡IqSpXepÅ apbepIsf Häbv¡nSpIbpw thWw.  aqóp hÀj¯ne[nIw {]mbapÅ, {]P\\¯n\p]tbmKn¡pó apbepItfbpw amtäïXmWv.

Im\n_menkw (Cannibalism)

Nne kµÀ`§fnð {]khn¨v aqóp \mep Znhk§Ä¡ptijw s]¬apbð kz´w Ipªp§sf Xnómdpïv. thï{X shÅhpw, `£Whpw Iq«nð e`yam¡nbpw, {]khkab¯v im´amb A´co£w Dïm¡nbpw Im\n_menkw XSbmw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല