ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > മുയല്‍

]mÀ¸nSw

]mÀ¸nSw \nÀ½n¡pó Øew P\_mlpeyapÅ {]tZiw, i_vZw, ^mIvSdnIÄ Fónhbnð \nópw AIsebmbncn¡Ww.  acw sImtïm I¼nhesImtïm apbð¡qSpIÄ \nÀ½n¡mw. hoª¸eI, ]m¡nw§v tIkpIÄ, s]mfnª ]m«IÄ XpS§nbh D]tbmKn¨p sNehpIpdª IqSpIÄ \nÀ½n¡mw. IqSn\p 90 sk.aoäÀ \ofhpw 70 sk.aoäÀ hoXnbpw 50 sk.aoäÀ Dbchpapïmbncn¡Ww. CXnð apbepIsf A\mbmkw ]pds¯Sp¡m³ ]mI¯nepÅ hmXnepIÄ thWw. IqSnsâ ASn`mK¯n\p 75 sk.aoäÀ apXð 90  sk.aoäÀ hsc Xdbnð \nópw Dbcw thWw. FenIÄ t]mepÅ £p{ZPohnIfnð \nópw apbepIÄ¡v ]qÀ® kpc£nXXzw e`n¡¯¡ hn[¯nembncn¡Ww IqSpIÄ \nÀ½nt¡ïXv.  ImjvShpw, aq{Xhpw X§n \nð¡msX Xmsg hogpó coXnbnð IqSnsâ ASn`mKw acIjvW§tfm, hbÀsatjm D]tbmKn¨v thWw Dïmt¡ïXv.  apbð¡q«nð Ft¸mgpw ip²Pew e`yam¡Ww.  shÅw hbv¡m\mbn a¬]m{X§tfm t\mknð LSn¸n¨ Ip¸nItfm D]tbmKn¡mw.  Xoä CSpó `mKw IqSn\p]pd¯pw Xoä hogpó `mKw Iq«n\I¯pw BI¯¡hn[w Xoä¸m{X§Ä {IaoIcn¨mð apbepIÄ¡v `£ykm[\§Ä aen\s¸Sp¯póXn\v km[n¡nñ.

hymhkmbnI ASnØm\¯nð h³ tXmXnð apbð hfÀ¯enð GÀs¸SpóhÀ¡v 45þ60  sk.an hen¸¯nepÅ I¼nhe sImïpïm¡nb IqSpIÄ ctïm aqtóm \ncIfmbn \nÀ½n¡mw. Cd¨nbv¡mbn D]tbmKn¡pó, \mep amkw hsc {]mbapÅ apbð¡pªp§sf Uo¸v enäÀ knÌw A\pkcn¨v {]tXyIw X¿mdm¡nb apdnIfnð hfÀ¯mw.  apbð sjÍn\I¯v \ñ hmbpkômchpw shfn¨hpw Dïmbncn¡Ww. Exhaust fan Npacnð LSn¸n¡póXv \ñXmWv.  th\ð¡me¯v NqSv \nb{´n¡m³ ^mÄkv koenwKv \ðIpóXv \ómbncn¡pw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല