തിങ്കള്‍ , സെപ്റ്റംബര്‍ 28, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > മുയല്‍

]cn]me\w

apbepIsf ssIImcyw sN¿epw ]cnhl\hpw

apbepIsf kuayambn ssIImcyw sN¿Ww. apbepIfpsS `mchnXymkw A\pkcn¨v Ahsb ssIImcyw sN¿pó coXnbnð amäw hcp¯Ww. sNdnb apbepIsf XpSbv¡pw hmcnsbñpIÄ¡panSbnepÅ `mK¯v thZ\n¸n¡msX apdpsI ]nSn¨v Xe Xq§n¡nS¡pó coXnbnð s]m¡nsbSp¡Ww. `mcw IqSpXepÅhsb Igp¯n\p ]pdInse Abª sXmenbnð Hcp ssI sImïv ]nSn¡pIbpw adpssI sImïv ]n³`mKw Xm§nsbSp¡pIbpw sN¿Ww.

th\ð¡me¯v apbepIsf Hcp Øe¯p\nóp asämcp Øet¯¡p sImïp t]mIpóXv IgnhXpw cmhntebpw sshIptóchpw Bbncn¡Ww.  [mcmfw Zzmc§fpÅ lmÀUv t_mÀUv, s]«nIfnð sImïpt]mIpóXmWv \ñXv.  bm{Xbnð shÅw, ]pñv, Imcäv Fónh \ðImw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല