വെള്ളി, സെപ്റ്റംബര്‍ 24, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > മുയല്‍

Blmcw, t]mjWw

]¨neIfpw Ing§pIfpw Jcmlmchpw imkv{Xobamb coXnbnð k½n{iWw sNbvX k´penXmlmcw apbepIÄ¡v \ðIpóXmWv DNnXw.  BtcmKyapÅ apbepIÄ XpSsc XnópsImïncn¡pw.  IrXy\njvTtbmsS apben\p `£Ww \ðInbnsñ¦nð Zl\t¡Sv DïmIm³ km[yXbpïv.  Xoäbnð [m\y§Ä, DW¡acNo\n, ]bÀhÀ¤§Ä, I¸eïn¸n®m¡v, ]cn¸pIÄ, ISe, ]mðs¸mSn, Fñps]mSn, ao³s]mSn Fónh DÄs¸Sp¯mw. kzmZpIq«póXn\pw s]ñäp cq]¯nem¡póXn\pambn samfmkkv tNÀ¡mdpïvv. sdm«n¡jWw, tNmdv, ]¨¡dnbpsS AhinjvS§Ä Fónhbpw `£Wambn \ðImw.  Hmtcm Øe¯pw e`n¡pó Blmc]ZmÀ°§Ä D]tbmKn¨v k´penXmlmcw X¿mdm¡mw.

DZm:

ISe 

35   iXam\w

tKmX¼v

30     ,,

I¸eïn¸n®m¡v

23.5   ,,

Cd¨n, Fñps]mSn

10     ,,

[mXpehW§Ä

1      ,,

D¸v  

0.5    ,,

BsI

100    ,,

{]mbt`Za\pkcn¨v apbensâ XoäbpsS Afhv hyXymks¸«ncn¡pw. hfÀ¨sb¯nb apbð Znhtk\ 125 {Kmw Jcmlmcw Xnópóp. IqSmsX Bhiy¯n\p shÅhpw ]pñpw \ðtIïXmWv. KÀ`nWnIÄ¡pw {]khn¨v 3þ5 Znhkamb XÅ apbepIÄ¡pw \ðIpó Xoäbnð hÀ²\hv hcp¯Ww.  XÅbnð \nópw thÀXncn¡pó Bdmas¯ BgvN apXð 12 BgvNhsc Bhiyamb Jcmlmcw BgvNtXmdpw 10 {Kmw hoXw hÀ²n¸n¡Ww.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല