ഞായര്‍ , ഒക്ടോബര്‍ 24, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കടല്‍മുരിങ്ങ

apcn§ hnfshSp¸v

Ipªp§Ä ]än¸nSn¨tijw hnfshSp¡póXn\mbn C´ybpsS Ing¡³ ISð Xoc¯v 12 amkhpw ]Snªmd³ Xoc¯v 7þ9 amkhpw thïnhcpw.

amwk e`yX Gähpw IqSnbncn¡pó AhØbnemWv apcn§ hnfshSpt¡ïXv. CXv amÀ¨vþG{]nð amk§fnepw BKÌv þ sk]väw_À amk§fnepamWv.

B{Ôm{]tZinð Im¡n\mSbnepw, Xangv\m«nð Xq¯pIpSnbnepw, tIcf¯nð AjvSapSnbnepw, [ÀaS¯pw, IÀ®mSIbnð ImÀhmdnepw kn.Fw.F^v. BÀ.sF ISð apcn§Irjn hnPbIcambn \S¸nem¡nbn«pïv.

IS¸mSv: tI{µ kap{ZaÕr KthjW Øm]\w, tIm¨n

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല