ഞായര്‍ , ഒക്ടോബര്‍ 24, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കടല്‍മുരിങ്ങ

apcn§hfÀ¯ð

^man\p XndsªSp¡póØew  henb XncameIfnð \nópw kwc£Ww e`n¡póXpw 2þ5 aoäÀ BgapÅXpw amen\yanñm¯Xpw Bbncn¡Ww. Pe¯nse ehWmwiw 22þ35 ]n.]n.Sn bpw Xm]w 21þ31oC Bbncn¡Ww.

shůn\Sn¯«nepw shůnð Xq§nInS¡pó coXnbnepw ISð apcn§ Irjn sN¿mw.  ASn¯«nepÅ IrjncoXntb¡mfpw XmcXtay\ thKw hfcpóXn\mð  shůnð Xq§nInS¡pó coXnbmWv IqSpXð BZmbIcw. N§mSw, X«pIÄ, IbÀ, IpänIÄ, tem§vsse³ bqWnäpIÄ FónhbmWv Xq§nInS¡pó Irjn¡v D]tbmKn¡pó kma{KnIÄ. B hyXymk¯n\\pkcn¨v D]tbmKn¡pó kma{KnIfpw hfÀ¯pó coXnbpw hyXymkambncn¡pw.

N§mS¯nð hfÀ¯pó coXn

apftbm XSntbm sImïpÅ  N§mS§fnð s]m§n InS¡m\mbn  ^vtfm«v LSn¸n¨mWv apcn§Irjn¡v D]tbmKn¡póXv. Aôv aoädnð IqSpXð BgapÅXpw apcn§Irjn¡v A\ptbmPyambXpamb Øe§fnð Cu N§mS§Ä Dd¸n¡póp. t\cs¯apcn§ Ipªp§sf     ]nSn¸n¨ apcn§t¯mSpIÄ Ibdnð tImÀ¯v hfcm\mbn N§mS§fnð \nópw Xq¡nbnSpóp.

raft

N§mS¯nð hfÀ¯pó coXn

IpänIfnð hfÀ¯pó coXn

Bgw IpdhpÅ Øe§fnð Cu coXnbmWv {]Nmc¯nepÅXv. Ac aoäÀ \ofapÅ IpänIfpsS  Aä¯v Aôv sk.ao. \ofapÅ aqtóm, \mtem BWnIÄ  Xd¨v AXnð Ipªp§sf ]nSn¸n¨ apcn§tXmSpIÄ Hmtcmómbn Xq¡nbn«phfÀ¯póp.

pole

IpänIfnð hfÀ¯pó coXn

tem§v sse³ Irjn

Bhiym\pkcWw ^vtfm«pIÄ LSn¸n¨v shůnð s]m¡n\nÀ¯nb cïp kmam´c tem§v sse\pIfpsS cïähpw \¦qcan«v Dd¸n¡póp. Cu sse\pIfnð  apcn§ Ipªp§sf ]nSn¸n¨ tXmSpIÄ NcSnð tImÀ¯v sI«n Xq¡nbnSpóp.

longline

tem§v sse³ Irjn

X«pw Ibdpw

  • HópapXð cïc aoäÀ hsc BgapÅ Øe§fnð hcnhcnbmbn IpänIÄ \m«nb tijw Ahbv¡p apIfnð IpdpsI hSnsh¨psI«n X«pIÄ \nÀ½n¡póp.
  • Cu hSnIfnð \nópw 10 sk.ao. AIe¯nð 5 an.ao. L\apÅ ss\tem¬ IbdpIfnð 5þ6 apcn§ tXmSpIÄ sI«nbn«v Ipªp§sf tiJcn¡pIbpw Ahsb hfÀ¯pIbpw sN¿mw.
  • Hcp slIvSÀ {]tZi¯v 125þ145 X«pIÄ hsc (300 N.ao. hnkvXoÀ®apÅ 24 bqWnäpIÄ) \nÀ½n¡mw.
  • slIvSdn\v 80þ105 S¬ BWv icmicn Dð]mZ\w.

rack

X«pw Ibdpw

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല