ഞായര്‍ , ഒക്ടോബര്‍ 24, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി

Mussels

കല്ലുമ്മക്കായ

Edible Oysters

കടല്‍ മുരിങ്ങ

Clams

കക്കകള്‍

BapJw

Xoc¡SepIfnepw, AgnapJ§fnepw Hmcpshůnepw Iïphcpó I«nbpÅ Cc«tXmSpIÄ¡pÅnð Pohn¡pó I¡ hÀ¤¯nðs¸« PohnIfmWv Nn¸nIÄ. `mcX¯nð hymhkmbnImSnØm\¯nð Nn¸nIÄ ISenð \nópw NqjWw sNbvXp XpS§nbXv ASp¯ Ime¯mWv. Bgw Ipdª Øe§fnepw, ]mdIq«§fnepw-- ap§n¯¸nbpw, BgapÅbnS§fnð heIÄ D]tbmKn¨pamWv Chsb tiJcn¡póXv. CXpIqSmsX C´ybnð ]e`mK¯v Nn¸nIrjn {]Nmc¯nð hón«pïv. ISð shůnð [mcmfambn ImWs¸Spó AXnkqjva§fmb kky¹hI§fpw, kqjvamWpPohnIfpw, sNfnbnse ssPh Awihpw `£n¨p Pohn¡póh BbXpsImïv ChbpsS Irjn coXnIÄ hfsc Ffp¸hpw sNehv IpdªXpamWv.

C´ybnð {]XnhÀjw 3000 S¬ Iñpt½¡mbIfpw, ISð apcn§Ifpw Dð¸mZn¸n¡póp. hcpw hÀj§fnð CXp 10,000 S¬ BIpsaómWv IW¡m¡s¸SpóX.v kzm`mhnI hmkØew, PohnXcoXn, icocLS\, BIrXn Fónh ASnØm\am¡n Nn¸nIsf aqómbn Xncn¨ncn¡póp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല