ഞായര്‍ , ഒക്ടോബര്‍ 24, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കടല്‍മുരിങ്ങ

apcn§Ipªp§fpsS Dð]mZ\w

apcn§Ipªp§sf lm¨dnIfnð \ntóm {]IrXnbnð \ntóm tiJcn¡mhpóXmWv. ap«bn«p s]cpIpó Ime§fnð apcn§t¯mSv, I¡bpsS tXmSv, Nnc«, Bkv_tämkv IjvW§Ä, ta¨nð HmSpIÄ, inJcapÅ apfhSn apXembh Pe¯nð Xmgv¯nbn«v Chbnð ]än¸nSn¨phfcpó Ipªp§sf tiJcn¨v Irjn¡v D]tbmKn¡mhpóXmWv.

Xq¯p¡pSpbnepÅ kn. Fw. F^v. BÀ. sFbpsS lm¨dnbnð ISð apcn§Ipªp§sf h³tXmXnð Dð]mZn¸n¡phm\pÅ kmt¦mXnI hnZy hnIkn¸ns¨Sp¯n«pïv.

  • BWpw s]®pw DÄs¸Spó Hcp Iq«w apcn§Isf lm¨dnbnse Sm¦pIfnð 20þ22oC Xm]¯nð ]mbð Blmcambn sImSp¯phfÀ¯póp. 
  • Sm¦nse ]cnkYnXnbpambn CW§nt¨cpt¼mÄ  shůnsâ Xm]w 34þ35oC hsc hÀ²n¸n¨v  apcn§Isf Dt¯Pn¸n¡pIbpw ap«bnSpóXn\v t{]cn¸n¡pIbpw sN¿póp.
  • 14 Znhk§Ä¡ptijw  {]Xe§fnð ]än¸nSn¨v XpS§pó Ipªp§Ä¡v kq£va kky¹hI§Ä Blmcambn \ðIpóp.
  • aqóv BgvNIÄ¡ptijw lm¨dnbnð \nópw t\gvkdnIfntebv¡pw ]nsó ^mapIfnte¡pw amän hnð]\bv¡mbn hfÀ¯póp.
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല