വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > ഇഞ്ചി

C\-§Ä

Np¡n\v ]än-bh : amc³, hb-\m-Sv, am\-´-hm-Sn, lnam-Nð, hÅp-h-\m-S³, Ipdp-¸w-]-Sn, IISR-hc-Z, IISR-cPX,- IISR-alna

]¨ Côn¡p ]än-bh: dtbm-Un-P-\o-tdm, ssN\, hb-\mSv tem¡ð, X^³Pob
Hmfn-tbm-sd-kn³ Dïm-¡p-ó-Xn\v Gähpw tbmPn¨ C\w sdtbm-Un-P-\otdm BWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല