വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > ഇഞ്ചി

പരിപാലനം

മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും

DjvW-ta-Jem {]tZ-i-§Ä¡v tbmPn¨ hnf-bmWv Côn. ae-{¼-tZ-i-§-fnepw CXv Irjn sN¿mw. ^e-`q-bn-jvThpw ssPhmwiw IqSp-X-ep-Å-Xp-amb a®mWv A`n-Im-ayw. a®nð \nópw IpSp-X-embn aqe-I-§Ä \o¡w sN¿p-sa-ó-Xp-sImïv Htc Øe¯v XpSÀ¨-bmbn Côn Irjn sN¿p-ó-Xn\p ]Icw Irjn Øew amän amän Irjn sN¿pó coXn-bmWv \ne-hn-ep-Å-Xv. shÅ-s¡-«ns\ sNdp¯p \nð¡m³ Ign-hn-ñm-¯-Xp-sImïv \ñ \oÀhmÀ¨-bpÅ a®mWv CXnsâ Irjn¡v Gähpw \ñ-Xv. XWð CjvS-s¸-SpóXpw thcp-IÄ A[nIw Bg-¯nð t]mIm-¯-Xp-amb Hcp hnf-bm-b-Xp-sImïv ho«p-h-f-¸nse -Ir-jn-bnð Hcp LS-I-ambn Cônsb DÄs¸-Sp-¯m-hp-ó-Xm-Wv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല