വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > ഇഞ്ചി

ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍

]¨Côn Bbn D]-tbm-Kn-¡m\msW-¦nð \«v Bdmw amkw apXð hnf-sh-Sp-¡mw. Np¡m-¡p-óXn\pÅ Côn \«v 245-þ260 Znhkw sImïv hnf-sh-Sp-¡m-dm-Ipw.

Np¡p-ïm-¡pó hn[w

dried ginger

hnf-sh-Sp-¯-Xn-\p-tijw sNdnb thcp-IÄ apdn¨v Ifªv IgpIn Hcp cm{Xn apgp-h³ shÅ-¯n-en«v hbv¡-Ww. aqÀ¨-bpÅ apfw Nofp-sImtïm atäm sXmen Nncïn amä-Ww. temlm-bp-[-§Ä CXn-\p-]-tbm-Kn-¨mð Ing-§nsâ \ndw a§m³ km[y-X-bp-ïv. sXmen Ifª Côn Hcm-gvN-tbmfw shbn-e-¯p-W-¡-Ww. C§s\ DW-¡nb Côn Hcn-¡ð IqSn ssIsImïv Dckn _m¡n-bpÅ sXmen-IqSn If-b-Ww. CXmWv \ndw amdm¯ Np¡v (Unbleached ginger). sXmen-I-fª Np¡v ]e {]mhiyw 2% hocy-apÅ Np®m-¼p-sh-Å-¯nð ap¡n ]¯p Znhkw DW-¡n-bmð Np®m-¼nsâ Hcp Bh-cWw Côn-bn-ep-ïm-Ipw. CXmWv \ndw a§nb Côn-bmbn hn]-Wn-bnð F¯p-ó-Xv.

Côn-ss¯ew

DW-¡n-s¸m-Sn¨ Côn Bhn-bnð hmän-bmWv ssXew Dïm-¡p-ó-Xv. ssXe-¯nsâ Afhv 1.3% apXð 3% hsc BImw. el-cn-bp-ÅXpw Cñm-¯-Xp-amb ]m\o-b-§Ä¡v kpKÔw ]I-cp-ó-Xn-\mWv Cu ssXew {][m-\-ambpw D]-tbm-Kn-¡p-ó-Xv.

Côn-bnð \nópÅ Hmfn-tbm-sd-kn³

s]mSn¨ Côn CussXð Akn-tdd-äv, F¯-t\mÄ, Ak-täm¬ XpS-§nb ImÀ_-WnI emb-I-§-fnð ebn-¸n-¨v, _mjv]o-I-cn-¨mWv Hmfn-tbm-sd-kn³ thÀXn-cn-s¨-Sp-¡p-ó-Xv. CXn\v ISp¯ Xhn-«p-\n-d-hpw, sImgp-sIm-gp¸pw Côn-bpsS ISp¯ KÔhpw Dïm-bn-cn-¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല