വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 29, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > ഏലം

പരിപാലനം

മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും

]Ýna L«¯nse \nXylcnXh\§fmWv Gew Iyjn¡v tbmPn¨Xv. 1500þ4000 anñnaoäÀ agbpw kap{Z\nc¸nð \nóv 600þ1200 aoäÀ DbchpapÅ {]tZi§fnemWv Gew Iyjn sN¿póXv. Ge¯nsâ hfÀ¨bv¡v A\ptbmPyamb Dujvamhv 10þ25oC BWv. [mcmfw ssPhmwihpw, \oÀhmÀ¨bpapÅXpamb a®nemWv Gew \ómbn hfcpóXv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല