ശനി, സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > ഏലം

C\§Ä

ICRI 1, ICRI 2, PV 1, PV 2

{]mtZinI C\§Ä (Cultivar)

ae_mÀ (600 þ 1200 aoäÀ Dbc¯nð Irjn sN¿m³ tbmPn¨Xv)

ssakqÀ (900þ1200 aoäÀ hsc Dbc¯nð Irjn sN¿m³ tbmPn¨Xv)

hgp¡ (900þ1200 aoäÀ hsc Dbc¯nð Irjn sN¿m³ tbmPn¨Xv)

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല