വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 29, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > ഏലം

പരിപാലനം

hnfshSp¸pw kwkv¡cWhpw

\«v aqómw hÀjw apXð Ges¨SnIÄ Imbv¨p XpS§pw. ap¸Xp Znhkw CShn«v ImbvIÄ ]dns¨Sp¡mw. ]nóoSv Ah kwkv¡cn¡Ww.

hntZi§fnð Gähpw IqSpXð hne In«póXv ]¨ \ndapÅ ImbvvIÄ¡mWv. AXpsImïv DW¡pt¼mgpw kw`cn¨p shbv¡pt¼mgpw ]¨ \ndw \ne\nÀ¯m³ {i²n¡Ww. KpW\nehmcw \ne\nÀ¯póXn\v hnfshSp¯v 24þ36 aWn¡qdn\pÅnð ImbvIÄ kwkv¡cn¨ncn¡Ww. ]¨\ndw ]camh[nImew \ne\nÀ¯póXn\v Ge¡mbv ]mI¯n\pÅ NqSnð DW¡pIbpw AXnsâ CuÀ¸w 8þ12 iXam\w Fó tXmXnse¯n¡pIbpw sN¿Ww.

HIvtSm_À þ s^{_phcnbmWv tIcf¯nð Ge¯nsâ hnfshSp¸v Imew. sk]väw_dnemWv Gähpw IqSpXð hnfshSp¸v \S¡póXv.

shbne¯pW¡ð

ImbvIÄ Aôv þ Bdv Znhktam AXnð IqSpXtem shbne¯pW¡mw. C§s\ DW¡pt¼mÄ CSbv¡nSbv¡v Cf¡ns¡mSp¡Ww. Cu coXnbnð DW¡pt¼mÄ ImbvIfpsS BIÀjWobamb ]¨\ndhpw `wKnbpw \jvSs¸Sm\nSbpïv. aqs¸¯póXn\p ap¼p Xsó ImbvIÄ aª \ndamIpó C\amsW¦nte, ]¨\ndw \ne\nÀ¯¯¡hn[w DW¡m³ kuIcyanñmXncpómtem am{XamWv t\cn«v shbnenð DW¡póXv.

Ir{Xna DW¡ð

Ir{Xnaambn DW¡póXv {]tXyIambpïm¡nb DW¡p]pcIfnemWv. hnfshSp¯Xn\ptijw ImbvIÄ shůnð \ñt]mse IgpIn a®pw, s]mSnbpw IfbWw. ]nóoSv DW¡p]pcbnse hesImïpÅ X«pIfnð Ch \nc¯nbnSWw. Ccp¼Sp¸nð hndIp I¯n¨pïm¡pó NqSv Kmðhss\kv sNbvX Ccp¼v IpgenðIqSn DW¡dIfnse¯n¡pw. Cu coXnbnð ImbvIÄ DW§m³ 18 apXð 24 aWn¡qÀ hsc kabw thïn hcpw. ImbvIÄ Hcpt]mse DW§póXn\v Ah t\cnb I\¯nð X«pIfnð \nc¯Ibpw CSbv¡nSbv¡v Cf¡ns¡mSp¡pIbpw sNt¿ïXv BhiyamWv. BZys¯ 4 aWn¡qÀ t\cw 50oC hsc NqSmImw. ]nóoSv apdnbpsS P\meIÄ Xpdópw Imäv ]pdt¯¡v IfbpóXn\pÅ ]¦IÄ {]hÀ¯n¸n¨pw Bhiy¯n\pW§póXphsc NqSv 45oC ð \ne\nÀ¯Ww. ]nóoSpÅ Hmtcm aWn¡qdn\pw 60oC NqSv thïnhcpw. DW§nb ImbvIÄ I¼nhebnð Dckn ]qhnsâ `mK§fpw, sR«pw aäpw Ifªv Xcw Xncn¡Ww. Xcw Xncn¡póXn\v 7, 6.5, 6 an.ao. CSbIeapÅ Acn¸IÄ D]tbmKn¡mw. Xcw Xncn¨ ImbvIÄ IqSpXð CuÀ¸w IS¡msXbpw \ndw a§msXbpw t]mfn¯o³ sse\n§pÅ Nm¡pIfnð kq£n¡mw.

]dns¨Sp¯ ImbvIÄ 20 {Kmw Ae¡pImcw Hcp enäÀ shůnð IeÀ¯nb emb\nbnð 10 an\näv t\cw ap¡nbXn\ptijw DW¡póXmWv ]pXnb coXn. Cu coXnbnð ImbvIÄ DW¡nsbSp¯mð AhbpsS ]¨\ndw GXmïv 10 amkw hsc \ne\nÀ¯m³ km[n¡psaóXv CXnsâ {]tXyIXbmWv.

»o¨n§v

ImbvIÄ¡v Htc Xc¯nepÅ \ndhpw `wKnbpw e`n¡póXn\v KÔIw I¯n¨pïm¡pó ]pI sImÅn¡póXv \ñXmWv. s]m«mknbw saämss_kÄt^äv emb\nbnð ImbvIÄ IpXnÀ¡póXv AhbpsS kq£n¸pKpWw hÀ²n¸n¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല