വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > ഫലവര്‍ഗ്ഗ വിളകള്‍ > വാഴ
പരിപാലനം

\ne-sam-cp-¡ð

DgptXm Inft¨m \ne-sam-cp¡n Ipgn-IÄ X¿m-dm-¡p-I. a®nsâ Xcw, hmg-bn-\w, `qKÀ` -P-e-\n-c¸v Fón-h-b-\p-k-cn¨v Ipgn-bpsS hen¸w hyXym-k-s¸-Spw. s]mXpsh 50 x 50 x 50 sk. ao. Af-hn-epÅ Ipgn-I-fmWv ip]mÀi sNbvXn-«p-Å-Xv. Xmgvó {]tZ-i-§-fnð Iq\-Iq«n thWw Ióp \Sm³. Gähpw DbÀó Pe-\n-c-¸nð \nópw Hc-Sn-sb-¦nepw  s]m§n \nð¡-¯¡ Db-c-¯nð hmc-§fpw Iq\-Ifpw X¿m-dm-¡-Ww.

hmg-¡r-jn-bnð hfsc {]m[m-\y-aÀln-¡pó HómWv \ñ Ióv Xnc-sª-Sp¯p \Sp-I-sb-ó-Xv. aqtóm \mtem amkw {]mb-ap-ÅXpw amW`m-K-¯n\v GI-tZiw 700þ1000 {Kmw `mchpw 35þ45 sk. ao. Npä-f-hp-Å-Xp-amb CS-¯cw kqNn-¡-óp-I-fmWv \Sm³ Xnc-sª-Sp-t¡-ï-Xv. kqNn-¡-óp-Isf ]oen-¡-óv, hmÄ¡óv Fópw ]d-bm-dp-ïv. Dbcw Ipdªv hoXn-Iq-Snb Ce-I-fpÅ shÅ-¡-óp-IÄ (water suckers) Icp¯p Ipd-ª-h-bm-b-Xn-\mð \Sm³ A\p-tbm-Py-a-ñ. \ñ Ipe-IÄ Xcp-óXpw tcmK-IoS_m[-I-fn-ñm-¯-Xp-amb amXr-hm-g-bnð \nópw thWw Ióp-IÄ FSp-¡m³. 

t\{´-hmg \Sp-t¼mÄ amW-¯n\p apI-fnð 15þ20 sk. ao. tijn-¡-¯¡-h®w Iónsâ apIÄ`mKw apdn-¨p If-b-Ww. AtXmsSm¸w thcp-I-fpw, hen-¸-ta-dnb ]mÀiz-ap-Ip-f-§fpw tISpÅ amW`m-K-§fpw \o¡w sN¿-Ww. AXn-\p-tijw NmW-Ihpw Nmchpw Ie-¡nb shÅ-¯nð ap¡n-sb-Sp¯v 3þ Znhkw shbn-e¯v h¨v DW-¡-Ww.

C{]-Imcw DW-¡nb Ióp-IÄ 15 Znh-k-t¯mfw XW-enð kq£n-¡m-sa-¦nepw Ign-hXpw thKw \Sp-óXv Xsó-bmWv \ñ-Xv. t\{´-s\m-gnsI aän\w hmg-I-fpsS Ióp-IÄ DW-t¡-ï-Xn-ñ. ag-¡m-e-¯mWv \Sp-ó-sX-¦nð shÅ-an-d§n Ióp-IÄ Noªp-t]m-Im³ km²y-X-bp-Å-Xp-sImïv apdn-¡m³ ]mSp-Å-X-ñ. Fómð Ce-IÄ ]IpXn \of-¯nð apdn-¡p-ó-Xnð sXän-ñ.

Visitors since 1/11/2012 : Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല