ശനി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > ഫലവര്‍ഗ്ഗ വിളകള്‍ > വാഴ

BapJw

banana

വാഴ (മൂസ സ്പീഷ്യസ്)

ayqtkkn IpSpw_¯nðs¸« hmgbpsS PòtZiw sX¡pIng¡³GjybmWv. DjvWtaJem{]tZi§fmWv hmgIrjn¡v Gähpw A\ptbmPyambXv. C´y, B{^n¡³ cmPy§Ä, ssN\, Xmbvhm³, _w¥mtZiv, Ct´mt\jy, {ioe¦ Fóo cmPy§fnð hmg hmWnPymSnØm\¯nð Irjn sN¿póp. kap-{Z-\n-c-¸nð \nóv 1000 aoäÀ Db-c-apÅ {]tZ-i-§-fnð hsc hmg Irjn sN¿p-óp-sï-¦nepw Dbcw IqSp-X-epÅ Øe-§-fnð hfÀ¨ Ipd-hm-bn-cn-¡pw. hfÀ¨bv¡v Gähpw A\p-tbm-Py-amb Xm]-\ne 27ºC BWv.

agsb B{i-bn¨v G{]nðþsabv amk-§-fnepw Pe-tk-N\ kuI-cy-apÅ CS-§-fnð BKÌvþsk]väw-_À amk-§-fnepw hmg \Smw. \ñ ag-¡m-e¯pw ISp¯ th\-enepw \Sp-óXv \ñ-X-ñ. DbÀó Xm]-\n-ebpw hcĨbpw hnf-hns\ tZmj-I-c-ambn _m[n-¡pw.

Visitors since 1/11/2012 : Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല