വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > ഫലവര്‍ഗ്ഗ വിളകള്‍ > വാഴ

C\-§Ä

1. t\{´³ C\§Ä               
s\Sp-t\-{´³, km³kn-_mÀ, sN§m-en-t¡m-S³, ബിഗ്‌ എബംഗ

nendran

t\{´³

 

2. tdm_Ì C\§Ä
tdm_-Ì, UzmÀ^v Imh³Un-jv, tam¬kvta-cn, t{Kman-jð, AarXv kmKÀ, t_mUvekv Að«m t^mÀ«v

robusta gros michael dwarf cavendish
tdm_-Ì
t{Kman-jð
UzmÀ^v Imh³Un-j

 

3. Idn¡mbv C\§Ä
sam´³, _¯o-k, Imôn-tI-e, t\{´-¸-S¯n

monthan

sam´³

4. aän-\-§Ä    
IÀ¸q-c-h-Ån, IZ-fn, Iq¼n-ñm-¡-®³, Ipó³ (I-®³), Nn\m-en, sN¦-Z-fn, ]qh³, ]mf-bw-tIm-S³, Rmen-¸q-h³, Zq¯vkm-KÀ Ch {][m-\-ambpw ]g-¯n-\mbn D]-tbm-Kn-¡p-óp.

karpooravally poovan
IÀ¸q-c-h-Ån
]qh³

 

5. k¦-c-bn-\-§Ä
BRSþ1, BRSþ2

tIcf ImÀjn-I-kÀÆ-I-em-ime Dcp-¯n-cn¨ Cu C\-§Ä sX§n³tXm-¸nð CS-hn-f-bmbpw Irjn sN¿mw.

മുകളിലേയ്ക്ക്

Visitors since 1/11/2012 : Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല