ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ടര്‍ക്കി കോഴി

]cn]me\w

hfcpó SÀ¡nIfpsS ]cn]me\w

hfcpó SÀ¡nIsf cïp hn[¯nð hfÀ¯mw

  1. Uo¸v enäÀ coXn
  2. Xpdkvkmb Øe¯v hn«p hfÀ¯pó coXn

hymhkmbnIambn hfÀ¯pó SÀ¡nIsf km[mcWbmbn enäÀ hncn¨ Iq«n\pÅnemWv hfÀ¯póXv. Hcp SÀ¡n¡v 0.37 apXð 0.42 N.aoäÀ hsc Øew Iq«n\pÅnð A\phZnt¡ïXmWv.  Xoä, shÅw Fónh Iq«n\pÅnð dqkväpIÄ sImSp¡póXv Xn§n¡qSð Hgnhm¡m³ klmbn¡póp.  2 apXð 3 Côv hymkapÅ XSnIfmWv CXn\p]tbmKn¡póXv.  dqkväpIÄ P\en\cnInemWv hbvt¡ïXv. 

SÀ¡nIsf 8 BgvN Ignªmð ]¨¸pñpÅ Xpdkvkmb Øe¯v hn«p hfÀ¯mhpóXmWv. C§s\bpÅ Øe§fnð FSp¯p amämhpó Xmð¡menI IqSpIÄ hbv¡Ww.  C¯cw Iq«n\pÅnð Hcp SÀ¡n¡v 0.139 N.aoäÀ Øew A\phZnt¡ïXmWv. 100 SÀ¡nIÄ¡v Actb¡À ]pcbnSw Fó \nebnemWv A\phZnt¡ïXv.  Hcp amkw AhnsS hfÀ¯nbn«v ASp¯ amkw thsd Øet¯¡v amäWw. CXv hnc_m[ Ipdbv¡póXn\v klmbn¡póp.

8 BgvN {]mbambn¡gnªmð ]nsó hfÀ¨bv¡pÅ Xoä sImSp¯p XpS§mw.  C¯cw Xoäbnð 20 iXam\w amwkyw, 1.1 iXam\w Imðkyw, 0.7 iXam\w t^mkv^dkv Fónh Dïmbncn¡Ww. hfcpó SÀ¡nIÄ¡v [mcmfw kqcy{]Imiw Bhiyapïv.  \ñ ]¨¸pñpw, CeIfpw, e`yamIpó [m\y§fpw, ip²Pew, sIm¨pNcepIÄ Fónhbpw \ðtIïXmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല