തിങ്കള്‍ , ഓഗസ്റ്റ്‌ 8, 2022 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ടര്‍ക്കി കോഴി

{][m\tcmK§fpw \nhmcWamÀ¤§fpw

Akv]ÀPntñmknkv, (IpanÄtcmKw) ^uÄ tImfd, ^uÄ ssSt^mbnUv (tImgnPzcw), tImgn hkqcn (SÀ¡n hkqcn), t{ImWn¡v sdkv]ntdädn Unkokv (izmktImi§Ä¡pïmIpó tcmKw), càmXnkmcw, _vfm¡v slUv, Fâssdänkv, äyq_À¡ptemknkv, (£bw) Cw^sseänkv, sskt\msshänkv, ssk\sskänkv, _vfqtImw]v FónhbmWv km[mcWbmbn SÀ¡nIsf _m[n¡pó tcmK§Ä. Ch IqSmsX hnc_m[ aqehpw Xoäbnð t]mjImwiw IpdbpóXp aqeapïmIpó tcmK§fpw Dïv.

\nhmcWamÀ¤§Ä

 1. ]ptÅmdw, SÀ¡n kón]mXPzcw, ssat¡m]vfmkva Fónh _m[n¨n«nñm¯ ^mapIfnð \nóv am{Xta SÀ¡n¡pªp§sf hm§mhq
 2. Ipªp§sf sImïphó DS³ Xsó {_qUdn\pÅnem¡n Ahbv¡v Xoäbpw shÅhpw \ðIpI. {_qUdn\pÅnse NqSv hmbpkômcw Fónh {Ia¯nemtWm Fóv Dd¸v hcp¯pI.
 3. SÀ¡n¡pªp§Ä¡v kaoIrXmlmcw \ðIpóXnð \njvIÀj ]men¡pI. IpanÄ tcmKmWp¡Ä Xoïm¯ Øe¯mbncn¡Ww Xoä kq£nt¡ïXv.
 4. Iq«n\pÅnð Iq«w IqSn \nð¡m\pÅ kmlNcyw krjvSn¡mXncn¡pI.  Bhiy¯n\pÅ Øew sImSp¡pIbmWv CXn\mbn sNt¿ïXvv.
 5. enäÀ Ft¸mgpw DW§nbXmsWóv Dd¸p hcp¯pI.
 6. Bhiyanñm¯ acpópIÄ sImSp¡mXncn¡pI, acpópIÄ sImSpt¡ï kab¯v Bhiy¯n\pÅ acpópam{Xw sImSp¡pI.
 7. tImgnIÄ, XmdmhpIÄ Fónhbpambn SÀ¡nIsf CSs]gIm³ A\phZn¡cpXv. IqSmsX IópImenIÄ, IpXncIÄ FónhbpsS kmao]yhpw Hgnhm¡Ww.
 8. Fen, Cu¨, ]dhIÄ FónhbpsS ieyw DïmImsX t\m¡Ww.
 9. Iq«n\pÅnð k\vZÀiIsc IgnbpóXpw IS¡phm³ A\phZn¡cpXv. ISt¡ïn hómð AhcpsS sNcp¸v, I¿v, Imev XpS§nbh AWp\min\n D]tbmKn¨v IgpInbXn\p tijw am{Xta BImhq.
 10. Xoä¸m{Xw, shŸm{Xw, Iq«n\pÅnse aäv D]IcW§Ä Fónh Fñm kab¯pw hr¯nbmbn kq£n¡Ww.
 11. tcmKe£W§fpsS emô\ ImWn¡pó SÀ¡nIsf DS\Sn Iq«¯nð \nópw amäWw.  tcmK_m[bpsïóv XoÀ¨bmbmð DS\Sn hnZKv[ klmbw tXSpI.
 12. N¯pt]mb SÀ¡nIsf icnbmb hn[¯nð \in¸n¨v IfbpI.  acWImcWw tcmK_m[bmtWm Fóv ]cntim[n¡Ww.  N¯ SÀ¡nIsf Zln¸n¡pItbm, Ip½mbw tNÀ¯v Bg¯nð Ipgn¨nSpItbm thWw.
 13. tcmK{]Xntcm[ \S]SnIÄ AXmXp kab¯v ssIs¡mÅpI.
 14. ]cnkc ipNoIcWw ]men¡pI.

Chbvs¡ñmw ]pdsa aäp ]cn]me\{Ia§Ä hfsc IrXy\njvTtbmSpw, BXvamÀXvYXtbmSpw, D¯chmZnXzt¯mSpw IqSn \nÀhlnt¡ïXmIpóp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല