ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ടര്‍ക്കി കോഴി

]cn]me\w

SÀ¡n¡pªp§fpsS ]cn]me\w

XpS¡saó \nebnð 250- Hm AXnð Ipdthm Ipªp§sf hfÀ¯póXmWv D¯aw.  Bcw`¯nð Hcp Ipªn\v 0.09 N.ao Fó \nc¡nð Iq«n\I¯v Øew A\phZn¡Ww.  16-mw BgvNbnð It¼mf¯nend¡póhbv¡v Hsc®¯n\v 0.19 apXð 0.28 N.aoädmWv \ðtIïXv.  SÀ¡n¡pªp§sf Xmakn¸n¡pó IqSnsâ Xd DW§nbXmbncn¡Ww.  Iq«nð Bhiy¯n\v shfn¨hpw \ñ hmbp kômchpw Dïmbncn¡Ww.

Xd \ñXpt]mse DW§nbXn\ptijw 5 sk.ao L\¯nð GsX¦nepw \ñ enäÀ hnXdWw.  Nnt´cps]mSn, Dan, ]Xncv, sh«n \pdp¡nb ssht¡mð, \ne¡Set¯mSv Fónh enädmbn D]tbmKn¡mhpóXmWv.  BZys¯ 5 Znhkw enädn\v apIfnð ISemkv hncn¡Ww.

SÀ¡n¡pªp§Ä¡v XqhepIÄ hfcpóXphsc Ahbv¡v Ir{Xnaambn NqSv \ðIWw.  {_qUdn\p Npäpw 40 apXð 45 sk.ao s]m¡apÅ Hcp hebw tlmhdnð \nópw 45 sk.ao apXð 90 sk.ao AIe¯nð Dd¸n¡Ww.  BZys¯ ]¯v Znhkw Ignªmð Cu hebw amämw.

3 apXð 6 BgvN {]mbamIpt¼mÄ Ipªp§Ä sIm¡papdn¡ð {]{Inb¡v hnt[bam¡Ww.  X½nð sIm¯pIqSmXncn¡pI, \jvSs¸Spó XoäbpsS Afhp Ipdbv¡pI FónhbmWv sIm¡papdn¡póXpsImïpÅ {]tbmP\§Ä.  km[mcWbmbn taðsIm¡nsâ \menð aqóp `mKamWv apdn¡pI.  hncn¨nd¡nbmð DS³Xsó Ipªp§sf {_qUdn\pÅnem¡n Xoäbpw shÅhpw sImSp¡Ww.
Xoä, shÅw an{inX¯n\p ]pdsa ]mðs¸mSn shůnð Ie¡nbXv, tamcv, X\n¸mð Fónhbpw sImSp¡mw.  BZys¯ 8 BgvNhsc sImSp¡pó Xoäbv¡v  kvämÀ«À amjv FómWv ]dbpóXv.  C¯cw Xoäbnð 29 iXam\w amwkyw, 1.5 iXam\w Imðkyw, 1.1 iXam\w t^mkv^dkv Fónh Dïmbncn¡Ww.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല