ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മൃഗസംരക്ഷണം > ടര്‍ക്കി കോഴി

P\pkvkpIÄ

t{_m¬kv, sshäv tlmfïv, t_mÀ_¬sdUv, _vfm¡v, kvtfäv, \cm§v B¬skäv, s_ðkvhnð kvamÄsshäv Fóo Ggv hÀ¤§fmWpÅXv. Ch IqSmsX AwKoIcn¡s¸Sm¯ Hcp Uk\nð IqSpXð SÀ¡n hÀ¤§fpapïv.  AwKoIcn¡s¸Sm¯ hÀ¤§fnð t{_mUv s{_kväUv t{_m¬kv, t{_mUv s{_kväUv emÀPv sshäv FónhbmWv {][m\s¸«h.

t{_mUv s{_kväUv t{_m¬kv

ASnØm\]cambn XqhepIÄ¡v Idp¯ \ndamWpÅXv. Cu hn`mK¯nðs¸« SÀ¡nIsf 23þ-26 BgvN {]mbamIpt¼mÄ It¼mf¯nend¡póp.  Fómð ]qh³amsc Nnet¸mÄ 28 apXð 30 BgvN hsc hfÀ¯pópïv.  Cu kab¯v Ahbv¡v 9 apXð 10 Intem{Kmw hsc Xq¡w hbv¡póp.

bronze

large

t{_mUv s{_kväUv emÀPv sshäv

shfp¸p \ndapÅ C¯cw SÀ¡nIÄ¡v Ccpïhtb¡mÄ IqSpXð kqcyXm]w Gð¡m³ sIð¸pïv.  ]nSIÄ¡v 18 apXð 20 BgvNhsc {]mbapÅt¸mgpw ]qh³amÀ¡v 28 apXð 30 BgvNhsc {]mbapÅt¸mgpamWv It¼mf¯nend¡m³ ]änb kabw.

s_ðkvhnð kvamÄsshäv

ImgvNbnð _n._n.Fð. U_vfnbp hÀ¤hpambn kmayapsï¦nepw Ch XmcXta\y sNdpXmWv.  A\pIqe kmlNcy¯nð sa¨s¸« ]cnNcWw e`n¨mð ]qht\bpw ]nStbbpw 15-þ16 BgvN {]mbamIpt¼mÄ It¼mf¯nend¡mw.

small

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല