ശനി, ജനുവരി 18, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > താറാവ്

tcmK§Ä

XmdmhpIÄ¡v tImgnIsf At]£n¨v hfsc Ipdhv tcmK§Ä am{Xsa _m[n¡mdpÅq. tcmK_m[ XSªp \nÀ¯m³ ]änb Huj[§Ä e`n¡psa¦nepw tcmKw hcmXncn¡phm\pÅ imkv{Xob ]cn]me\amWv D¯aambn«pÅXv.

Npabpw, aäp A]i_vZ§fpw GsX¦nepw tcmK¯nsâ e£Wambncn¡pw. AXpsImïv A¯cw Xmdmhv Iq«§sf {]tXyIn¨v \nco£n¡pIbpw tcmK {]XntcmK amÀ¤w Ahew_n¡pIbpw thWw.

U¡vt¹Kv, U¡v sshdkv, sl¸ääokv, U¡v tImfd, kÄ samsWtñmknkv, enw_Às\¡v (t_m«penkw) Dw ^sseänkv, Akv]ÀPntemknkv, B^vfmtSmIvknt¡mknkv FónhbmWv XmdmhpIÄ¡v _m[n¡pó {][m\ tcmK§Ä. Chbv¡v ]pdsa Xoäbnse PohI§Ä, [mXpehW§Ä, t]mjI§Ä XpS§nbhbpsS Ipdhv sImïv {]Xntcm[iàn Ipdbpw.tcmK§Ä DïmIm³ CSbpïv.

tcmK {]Xntcm[ amÀ¤§Ä

  • tcmKanñm¯ Xmdmhv Iq«¯nð \nópw am{Xw Ipªp§sf hm§n tcmKansñóv t_m[ys¸«tijw am{Xw Iq«¯nðt¨À¡pI.
  • ap³IcpXseó \nebnð ipNnXzhpw tcmKhnapàhpamb ]mÀ¸nSw GÀs¸Sp¯pI.
  • XmdmhpIfpsS BhmkØew FenIfpsS iey¯nð \nópw tamNn¸n¡pI.
  • kµÀiIcneqsS U¡v sshdkv sl¸ssääokv tcmKw ]IcpóXv XSbpI.
  • SÀ¡nIfnð \nópw,tImgnIfnð \nópw tcmKw ]Icm¯ hn[¯nð AIän¸mÀ¸n¡pI.
  • \nÝnX kab§fnð {]Xntcm[ Ip¯nshbv¸v \S¯pI.
  • Hcp {]mb¯n\pffhtbm am{Xw Hcpan¨v Xmakn¡pI.
  • \nÝnX kab¯n\pÅnð tcmK\nhmcW¯n\pÅ acpópIÄ \ðIpI.
  • N¯ Xmdmhns\ imkv{Xobambn adhp sN¿pI.
  • hfÀ¨bpsS Fñm L«¯nepw XmdmhpIÄ¡v imkv{Xob ]cnNcWhpw tcmK{]XntcmKhpw Dd¸phcp¯pI.
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല