ശനി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > താറാവ്

Blmc{Iaw

XmdmhpIÄ¡v aqóv coXnbnepÅ XoäIÄ km[mcWbmbn sImSp¡mdpïv.

1. s]mSn¯oä
2. shůnð Ipg¨ Xoä (sshäv amjv)
3 KpfnI cq]¯nepÅ Xoä (s]ñäkv)

s]mSn¯oä hngp§phm\pÅ Ignhv Xmdmhn\v ]cnanXambmbXn\mð Cu Xoäbv¡v A[nIw ]3Nmcw e`n¨n«nñ. km[mcWbmbn s]mSn¯oäbnð shÅw tNÀ¯v Ipg¼v cq]¯nemWv sImSp¡póXv. hntZicmPy§fnð IqSpXembpw KpfnI cq]¯nepÅ XoäbmWv sImSp¡póXv.XmdmhpIfpsS hfÀ¨ tImgnIfpw SÀ¡nIfpambn XmcXays¸Sp¯pt¼mÄ thK¯nemWv. Fóncpómepw XmdmhpIfpsS icoc¯nð ] ón¡pÅXpt]mse sImgp¸v ASnbmdpïv. Imðknbw, t^mkv^dkv, D¸v, AtbUn³, amwK\okv, kn¦v Fónh ap«bnSpó XmdmhpIfpsS Xoäbnð {]tXyIw tNÀt¡ïXmWv. Cu ehW§Ä Fñmw Xsó {]IrXym ImWpó Dð]ó§fmtbm kwÇnjvS (kn´än¡v) Dð]óamtbm Xoäbnð tNÀt¡ïXmWv. tIcf¯nð e`n¡pó Xoä km[\§Ä D]tbmKn¨pÅ amXrIm Xmdmhv XoäIÄ Xmsg ]dbpóp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല